Dit keuzelied is ingestuurd door:

Anoniem

Ik wil graag een "Keuzelied" insturen

 • Mienskip rond de bron

  MIENSKIP ROND DE BRON (2)

  Afgelopen maand hebben we bouwsteentjes verzameld. Bouwsteentjes voor een geloofsgemeenschap rond de Bron, waarmee we de komende tijd gaan bouwen.

  Die hebben we gehaald uit de verhalen die u in het startweekend heeft verteld en van wat u de afgelopen weken hebt aangevuld bij de bron die opgesteld stond in de hal van De Oerdracht.

  Hierbij vast een overzicht van bouwsteentjes die we in huis hebben voor een geloofsgemeenschap die toekomst heeft:

  - het gaat over iets dat mij bezighoudt; dat prikkelt me

  - de sfeer is uitnodigend, ontspannen en vrolijk

  - de kerk is een plek waar ik gezien wordt en mezelf kan zijn

  - er is ruimte voor verschillen

  - we hebben de Bijbel als bron om samen te ontdekken hoe we als mens zijn bedoeld en hoe wij

    daarmee in de wereld staan

  - we bieden een plaats om op verschillende manieren God te dienen en samen te vieren

  - ik voel me betrokken door (winter)activiteiten die me aanspreken

  - er zijn ontmoetingen met kleinere, wisselende subgroepen, waardoor waardevolle contacten

    ontstaan

  - wij zijn een warme gemeenschap, o.a. in tijden van lief en leed.  Dat geeft je het gevoel ergens

    bij te horen.

  - wij zijn goed in ongeorganiseerd pastoraat: iedereen voelt zich verantwoordelijk bij het omkijken

    naar elkaar

  - wij delen met mensen die hulp nodig hebben

  - wij zijn veelkleurig, waardoor geleerd wordt van en met elkaar

  - wij richten ons op alle generaties

  - wij staan open voor nieuwe vormen

  - wij zijn innovatief

  - wij zijn basic georganiseerd

   

  De werkgroep is blij dat u meedenkt over de toekomst van de kerk!

  In de ontmoetingsbijeenkomsten in februari zullen we met deze bouwsteentjes aan de slag gaan, zodat we in de loop van het jaar kunnen komen tot een aantal prioriteiten voor de opbouw van de gemeente in de komende jaren.                                                                                                                               Sjoerd Seffinga

   

   

   

  MIENSKIP ROND DE BRON

  “Kun je me vertellen van een gebeurtenis of een activiteit waarbij je onze gemeente hebt ervaren als een ‘Mienskip rond de Bron’? Momenten waarvan je dacht: zó zijn we bedoeld - zo mag het zijn!”

   

  Begin oktober heeft de werkgroep de opbrengsten uit de gesprekken over deze vraag op het Startweekend besproken. Momenten waarop gemeenteleden onze gemeente als ‘Mienskip rond de bron’ ervaren waren bijvoorbeeld:

  • de Pinksterviering in het park. De ontmoeting met elkaar, buiten het kerkgebouw samen kerk zijn, het delen, koffie met wat erbij ...;

  • de 30+ ontmoetingen met de jonge gezinnen, zoals in Broek, samen met Martin Jans;

  • het koffiedrinken na de diensten en de spontane persoonlijke gesprekken daarbij;

  • ‘Meer dan lopen alleen’: gesprekken onderweg in steeds wisselende samenstelling;

  • de prachtige dienst van vanmorgen!;

  • het saamhorigheidsgevoel na de brand van De Oerdracht;

  • de eerste keer dat ik hier in de kerk zat zei iemand: “Hé, zijn jullie nieuw? Ik heb jullie nog niet eerder gezien“. Dat gezien worden was zo fijn;

  • wij hebben een verdrietige gebeurtenis meegemaakt. We kregen bloemen, kaarten, mensen knoopten een gesprekje aan, kwamen spontaan even langs… We wisten ons gedragen door deze uitingen van warmte. Omzien naar elkaar deed ik zelf ook al, maar nu ik het zelf heb meegemaakt, is het toch anders.

   

  Wat kunnen we nu met al deze verhalen?

  Kijkend naar de toekomst, is het van belang dat we onderzoeken waardoor deze momenten als waardevol voor onze gemeenschap worden ervaren. Wat waren, in termen van waarderende gemeenteopbouw, de bloeibevorderende factoren? Wat zijn bouwsteentjes die we in huis hebben om verder te bouwen aan onze ‘mienskip rond de bron’?

  Bijvoorbeeld:

  • mensen die je het gevoel geven dat je erbij hoort

  • contacten met verschillende subgroepen, waardoor waardevolle relaties ontstaan

  • een plek om op verschillende manieren samen te vieren en God te dienen

  De komende tijd is er een verbeelding van een bron in de hal van De Oerdracht.  Daaromheen hangen enkele van deze bouwsteentjes. We nodigen u uit om deze bouwsteentjes aan te vullen. Wat zijn onze sterke kanten? Wat hebben we op grond van onze eigen ervaringen in huis?

  Stiften en lege bouwsteentjes liggen klaar. Vult u het beeld aan?

  Dan gaan we binnenkort verder bouwen!

   

  U mag natuurlijk ook per mail reageren!

  Heeft u suggesties voor aanvullingen, dan kunt u deze sturen aan: aveldstra@home.nl of inleveren in de brievenbus van het kerkelijk bureau.

   

  Namens de werkgroep waarderende gemeenteopbouw,

  Sj. Seffinga.

   

   

 • Vanuit moderamen en kerkenraad

  Tijdens de gezamenlijke (Joure en Terkaple) gemeenteavond van 7 december jl. werden de begrotingen van de Protestantse Gemeente Jourec.a. voor 2018 gepresenteerd. De begroting van het college van diakenen is – zoals altijd – sluitend op een negatief saldo van € 1.000,- na, omdat er altijd naar wordt gestreefd om de uitgaven afhankelijk te laten zijn van de inkomsten.

  In tegenstelling daarmee is de met een negatief resultaat van € 33.000,- sluitende begroting van het college van kerkrentmeesters. Dat is een gevolg van de beleidsuitspraak van de kerkenraad, dat er ingezet zal worden op het behoud van voldoende pastoraat. Het tekort kan worden gefinancierd vanuit de reserves.

  Vanuit de gemeente werden er alleen nog enkele verduidelijkingsvragen gesteld over beide begrotingen, zodat de kerkenraad nu een definitief besluit kan nemen met betrekking tot de goedkeuring ervan.

   

  Belangrijk punt tijdens deze gemeenteavond was het voorgenomen besluit van de kerkenraad om onze tijdelijke hulppredikant Tiny van der Schaaf te beroepen in de predikantsvacature die is ontstaan door het vervroegde emeritaat van dominee Peter Lindhout. Na een kort historisch overzicht van de overwegingen die bij moderamen en kerkenraad hebben geleid tot dit voorgenomen besluit, door de voorzitter, deed de beroepingscommissie verslag van haar gesprek met Tiny van der Schaaf. De conclusie van de commissie was, dat dominee van der Schaaf beroepbaar is voor onze gemeente.

  Namens het predikantenteam vertelt Christien Ferrari over het functioneren van Tiny in het team en over de manier waarop de pastores samen het jeugd- en jongerenwerk willen organiseren. Dat jeugd- en jongerenwerk was een belangrijk onderdeel van de oorspronkelijke profielschets voor een nieuw te beroepen predikant in deze vacature.

  Ook hierover wordt een aantal vragen gesteld en discussie gevoerd.

  Desgevraagd kon de gemeente instemmen met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om Tiny van der Schaaf te beroepen als predikant aan onze combinatiegemeente voor een werktijdfactor van 0,5. Het beroep kan worden uitgebracht zodra de zogenaamde solvabiliteitsverklaring is ontvangen.

 • KERKDEUR MET `LUTHERSE` STELLINGEN

  KERKDEUR MET `LUTHERSE` STELLINGEN IN DE HOBBE VAN BAERDT TSJERKE

  In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. 500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen van die stellingen nog steeds niet uitgewerkt – als theologische mokerslagen klinken ze eeuwen door tot vandaag aan toe. Wanneer we stilstaan bij 500 jaar protestantisme zoeken we géén mokerslagen – die zijn op het wereldtoneel van vandaag al genoeg te horen. We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot.

   

  In de afgelopen weken, tijdens het Tsjerkepaad, stond in de Hobbe van Baerdt kerk een grote (Luther)deur. De mensen werden uitgedaagd om er een eigentijdse stelling/mening/opmerking/gedachte op te spijkeren.

  Hieronder leest u de diverse ‘stellingen’:

  • Mijn wens is dat Jezus terugkomt op aarde en welkom wordt geheten
  • Vast en zeker Christus
  • Onze wens is dat er geen oorlog meer is en dat men elkaar lief heeft
  • Geloven is een werkwoord
  • Geloven? Mensen die zeggen niet te geloven, geloven ook. Zij geloven dat ze niet geloven
  • Niet alleen op zondag geloven… Laten we ook op andere momenten naar elkaar omkijken! Dan kunnen we delen in en uit geloof!
  • Bestaat deze kerk over 50 jaar nog? We verliezen de moed niet!
  • Geen applaus in de eredienst!
  • Hoop op een nieuwe wereld, waarin iedereen wil samenwerken
  • Hjir stean ik. Ik kin net oars
  • Mijn hoop voor de toekomst dat de kerk weer gaat verjongen
  • Ds. Sonderen: wij hebben het vanmorgen over Christenen, en die bestaan niet. Er zijn niet twee soorten mensen. Er zijn alleen maar heidenen, maar het zou mooi zijn als die zich wat christelijker gedragen.
  • Reik elkaar de hand over kerkmuren heen! Samen mogen we het evangelie uitdragen
  • Eredienst wint aan betekenis wanneer de mensen voor de dienst, als de organist speelt, zwijgen en zich voorbereiden op de viering. Onderlinge gesprekken kunnen na afloop van de dienst bij de koffie.
  • Een moment van rust en stilte, op een plek om jezelf te zijn. Om met nieuwe energie de wereld in te gaan
  • Er fietsen en wandelen zo veel vluchtelingen door de Midstraat…  droom: een kerkgebouw met alle kleuren van de wereld in zich. Warme harten (in opdracht van Christus) in omzien naar elkaar
  • Blijf bij jezelf en heb de wereld lief

   

  En op de deur was ook het nieuwe Lutherlied 2017 geprikt

  Wij leven van genade, God,

  door u alleen gegeven,

  niet door mijn ijver in mijn trots

  of mijn lichtzinnig streven.

  Ontheemden zijn wij in zwaar weer,

  wij kunnen ons niet redden, Heer.

  Als u wilt, spaar ons leven.

   

  Een druppel dauw, een roos ontluikt,

  u bent er en nog kleiner.

  En u gaat boven alles uit,

  zo groot, voorbij de einder.

  Vermomd en onnaspeurbaar, God,

  bent u verborgen voor ons tot

  wij u in Christus' kruis zien.

   

  Spreek tot ons door uw levend Woord

  en richt ons met uw teken.

  Geef troost in twijfel, schenk geloof,

  genees onze gebreken.

  Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,

  wij binden ons met Christus’ naam

  en mogen in hem leven.

  (3 april 2016 Wageningen, Andries Govaart)

  Ds. Christien Ferrari- van Schuppen

   

 • Diaconaat en ZWO

  STICHTING PRESENT IS GESTART IN DE FRYSKE MARREN

  Vanaf 1 september is Stichting Present in De Fryske Marren gestart met haar activiteiten. Present wil een brug slaan tussen mensen die wat voor een ander willen doen en mensen die daarmee geholpen worden. Present wil in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Annelien Ellerman is de nieuwe coördinator.

  Wij zijn Present

  Vroeger was het vanzelfsprekend dat je de zorg droeg voor elkaar. Dat vanzelfsprekende is in Nederland steeds meer weggevallen, maar gelukkig zijn er nog altijd mensen die iets willen betekenen voor de samenleving. Ze weten vaak alleen niet hoe en waar. Present werkt samen met sociaal-maatschappelijke organisaties en kan zo een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. Present is daarmee dus een soort van vrijwilligersmakelaar. In 2003 startte Present vanuit dit ideaal, inmiddels zijn er in Nederland meer dan 70 lokale stichtingen. Present werkt met iedereen: ieder mens die iets van zijn of haar tijd wil geven en dus present wil zijn is van harte welkom.

  Voldoening en plezier

  Voor Stichting Present is de inzet van de deelnemers het startpunt van elk project. Een groep vrienden, leden van organisaties/verenigingen/kerken of collega’s die wat van hun tijd op een zinvolle en nuttige manier willen inzetten. Present zoekt daar vervolgens een geschikte hulpvraag bij. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin maar ook sociale activiteiten zoals een middag op stap met gehandicapten of ouderen.

  De projecten geven voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring. De deelnemers geven dus niet alleen, zij ontvangen ook!

   

   

  Wilt u meer weten?

  Neem dan contact op met Annelien,

  tel.  06-15487120,

  of kijk op  www.presentdfm.nl

   

   

   

  ADVENTSBOL

  Ook in de Adventsperiode vraagt de ZWO uw aandacht voor het werk van de Presbyteriaanse Kerk van Ghana (PCG).

  De PCG helpt vrouwengroepen die kariténoten verzamelen en bewerken, aan een beter inkomen. De vruchten van de karitéboom zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten: van massageolie tot voedende handcrème. In groepen krijgen vrouwen landbouwcursussen aangeboden en leren ze, hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Hierdoor is de productie fors toegenomen en de kwaliteit van de noten erg verbeterd. Zo krijgen deze vrouwen een betere prijs op de internationale markt. Met de opbrengst van de kariténoten voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!

   

  Dit project kunt u steunen door een lekkere Adventsbol te kopen. Bakkerij Hallema heeft een bol samengesteld van luxe brooddeeg gevuld met chocoladedruppels, stukjes abrikoos en een vleugje kardemom. In de hal van de kerk kunt u rond de ochtenddienst op 3, 10 en 17 december een tegoedbon kopen voor € 6,00. Met deze bon kunt u in de periode van 4 t/m 24 december gratis een Adventsbol afhalen bij de ambachtelijke Bakkerij Hallema in de Midstraat.

  Namens de ZWO-commissie, Freerk Pasveer, Jan de Jong, Jacob van der Werk

   

   

  DIAKEN

  Wij zijn op zoek naar een diaken die binnen ons college het initiatief wil nemen voor het contact met vluchtelingen/statushouders. Dit verloopt vooral via het kantoor in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Hij/zij is de eerste contactpersoon en brengt de vragen/ ideeën over naar de diaconie waarbij we samen zoeken naar de benodigde actie.

  Andere taken zullen bestaan uit de ondersteuning van het gemeentewerk, maar dit stemmen we onderling af na de inwerkperiode.

  Kerkdiensten meedraaien, organiseren collectes en mede bedienen van het Avondmaal, deelname aan de diaconievergadering (8 keer per jaar) en ondersteuning diaconie in het algemeen zijn taken die de basiswerkzaamheden vormen.

  Het betreft geen beleidsfunctie en hij/zij is vrijgesteld van deelname in de kerkenraad. We gaan wel uit van een werkzame periode van 4 jaar.

  Voel je je aangesproken? Geïnteresseerd in nadere kennismaking met het diaconale werk?

  Graag even bericht aan Rients Feenstra, diaconievoorzitter@pgjoure of bellen tel. 411124.

   

 • Missionair werk

  Kerst

  Het is december en het is bijna Kerst. Het feest dat wereldwijd gevierd wordt en daarmee een goede kans biedt om iets te laten zien van wie wij zijn. Maar tegelijkertijd is dat ook heel lastig in een wereld waarin kerst vooral om lekker eten en gezellig samenzijn gaat. Op zich is met beide niks mis, maar Kerst is toch meer dan dat. Ik zie veel mensen juist in deze tijd worstelen. ‘Ik wil zo graag iets meegeven aan mijn (klein)kinderen, maar wat dan?’ ‘Hoe kan ik iets van de kerstboodschap laten horen zonder te bemoeierig te worden?’ Ik wil graag twee initiatieven onder de aandacht brengen.

  Ten eerste is er ‘Daarom Kerst’ (daaromkerst.nl). Via deze website kunt u gratis een cd aanvragen met kerstliederen waarin de Kerstboodschap bezongen wordt. Voor volwassenen is er ‘Nu is er hoop’ van Joke Buis. Voor kinderen is er ‘Wij vieren Kerst’. Misschien leuk voor uzelf, of om weg te geven! Ten tweede is er speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar het bijbelblad Alef (bijbelgenootschap.nl/alef). Dit blad, uitgegeven door het NBG, maakt de bijbel op een hele leuke en leerzame wijze vertrouwd voor kinderen. Je kunt een abonnement nemen, maar op dit moment is het ook mogelijk een gratis proefexemplaar (kerst!) aan te vragen. Op die manier kunnen de kinderen met Kerst al doende iets van het verhaal van God die mens wordt meekrijgen. Alvast een goede Kerst gewenst!

  Pastor Jeroen Knol

   

  Missionair gemeentezijn zit vooral in de gewone dingen (deel 3)

  Gezien worden

  Een belangrijk deel van de missionaire activiteit speelt zich af tijdens het huisbezoek. Gesprekken gaan natuurlijk in de eerste plaats over wat de bezochte persoon zelf aandraagt. Vaak zitten daar ook missionaire vragen in: hoe moet het verder met mijn (klein)kinderen die niet meer naar de kerk gaan? De missionaire gemeente is in de eerste plaats een pastorale gemeente, mensen horen elkaars vragen en zoeken met elkaar naar antwoorden.

  Daarom is het van belang veel gemeenteleden thuis te bezoeken. Dit geldt zowel voor de pastores en de ambtsdragers maar ook voor ons allemaal. Denk niet dat de mensen daarna onmiddellijk weer in de kerk komen. Zo werkt dat niet. Wat bezoek wel oplevert, is dat mensen zich gezien voelen. En door ons bevraagd worden op hun talenten. Mensen willen in hun eigen leven gekend zijn. Dat is ook wat Christus ons als Eersteling heeft voorgedaan.

  Dit is een derde artikel in een serie. Geïnspireerd op: Hans van Ark, in Bries 2017.

   

  Missionair gemeentezijn zit vooral in de gewone dingen (deel 4)

  De missionaire liturgie

  Hoe we het ook wenden of keren, bij missionair gemeentezijn moet het ook over de kerkdienst gaan. Niet zozeer omdat veel kerkenraden het gevoel hebben dat ze pas missionair geslaagd zijn als de kerk weer vol zit. Alsof een volle kerk belangrijker zou zijn dan dat mensen weer tot een levend geloof in Jezus Christus komen. Te vaak worden deze twee benaderingen tegenover elkaar gezet.

  Alsof je vooral missionair bezig bent als de kerkdienst aantrekkelijker wordt. Of het tegenovergestelde, als de relatie centraal staat en het contact met rand- en buitenkerkelijken wordt gezocht. Mijn stelling is dat beide benaderingen elkaar nodig hebben.

  Het individuele gesprek vormt de basis van alle missionaire werk. Het draait om relaties, relaties en nog eens relaties. Ieder gemeentelid zit in een relatienetwerk, waarin je op weekbasis toch zomaar tien, twintig of misschien wel dertig andere mensen ontmoet. Dat betekent op een gemiddelde gemeente van duizend leden dat er wekelijks twintig- à dertigduizend kansen zijn om iets te delen.

  Dat delen van je geloof is niet zozeer spreken maar vooral luisteren. In deze tijd is behoefte aan mensen die nog naar elkaar kunnen luisteren, zonder daar onmiddellijk hun eigen verhaal tegenover te zetten. Het is de luisterende houding die Jezus ons voordoet in het verhaal van de Emmaüsgangers. Hij spreekt weinig en luistert veel. Belangstellend naar de ander: wat is jouw verhaal? En dat kan dan zomaar leiden tot het moment waarop die ander zegt: maar hoe denk jij daar eigenlijk zelf over? Dan moet je natuurlijk ook wel wat te zeggen hebben.

  Dit is een vierde artikel in een serie. Geïnspireerd op: Hans van Ark, in Bries 2017.

  Volgende keer: Ook de kerkdienst.

  Pastor Jeroen Knol

   

  MISSIONAIR GEMEENTEZIJN ZIT VOORAL IN DE GEWONE DINGEN (DEEL 5)

  Ook de kerkdienst

  Het vorige deel in deze serie ging over het persoonlijk delen van je geloof in ontmoetingen met mensen.

  Maar natuurlijk is daar ook de kerkdienst. Niet alleen de wekelijkse eredienst, maar ook al die andere momenten waarop veel Nederlanders echt nog wel eens een kerk van binnen zien. In kerkelijke uitvaartdiensten, in doop- en huwelijksdiensten waarbij ook rand- en buitenkerkelijke vrienden en familieleden aanwezig zijn, in de kerstnachtdienst, tijdens Kerst en Pasen en de jaarlijkse gedachtenisdienst rond de overledenen.

  Welke liederen zing je dan? Welke bijbeltekst staat centraal? Of gaan we onverstoorbaar door met wat op het rooster staat, want rooster is rooster? Hoe inclusief of exclusief is ons taalgebruik? Hoe ben je verwelkomend zonder dat gasten het daar Spaans benauwd van krijgen?

  Ik zie voorgangers en kerkenraden worstelen, want je wilt je eigen gemeenteleden recht doen en tegelijkertijd rekening houden met je gasten. Een ouder gemeentelid zij eens tegen mij: “Dominee, het lijkt wel of u de week ná Pasen altijd pas uw echte paaspreek houdt.” “Dat klopt”, zei ik tegen hem, “met Pasen ga ik voor honderd procent voor die jongeren, die er nog eens een enkele keer zijn, de week erna leg ik voor onze eigen trouwe bezoekers alsnog de diepte en hoogte van de betekenis van de Opstanding van Christus uit.”

   

  Opwekkend

  Zelf kom ik niet altijd opgewekt uit een kerkdienst.

  Wanneer vorm domineert boven inhoud, wanneer de vooraf uitgeschreven teksten mooi geformuleerd maar ook erg bedacht klinken, wanneer musici niet vanuit hun tenen musiceren, wanneer de actualiteit wel in de voorbede klinkt maar niet verbonden kan worden met het Schriftwoord… dan wekt zo’n dienst mij niet altijd op. Gelukkig gebeurt het omgekeerde ook. De diensten waarin je geraakt wordt, waarin het over je eigen leven lijkt te gaan, waarin iets blijft hangen om op te kauwen, de dienst waarin de blijde boodschap van het Evangelie je optilt uit de barre werkelijkheid van het leven. Dat zijn missionaire diensten. Voor zulke diensten geldt dat ze     an Explosion of Joy zijn.

  Dit was het 5e en laatste deel in een serie. Geïnspireerd op: Hans van Ark, in Bries 2017.

   

   

 • Wie komt de Protestantse Jeugdraad versterken?

  Wij zoeken jou!

  Ook de PJR zoekt voor het nieuwe seizoen weer nieuwe ambstdragers. Lijkt het jou leuk om mee te denken over het beleid van onze gemeente ten aanzien van het jeugdwerk?

  Dan zoeken we jou! Aarzel niet en neem contact met ons op!

  Concrete taken:

  • contact onderhouden met één of meerdere geledingen
   • bijvoorbeeld kindernevendienst of peuterdienst
  • het lijntje zijn tussen een geleding, PJR en kerkenraad.
  • meedenken over het grote geheel van het jeugdwerk, beleid t.a.v jeugdwerk
  • opzetten/meedenken t.a.v. nieuwe projecten
  • jeugd en jeugdwerk vertegenwoordigen in de kerkenraad
  • meedraaien in het rooster voor dienstdoende ouderlingen

   

  Eens in de zes weken komen we bij elkaar om de verschillende dingen te bespreken.

   

  Meer informatie:

  Christien Ferrari- van Schuppen, telefoon 0513-855120, christien.ferrari@outlook.com

   

Interview in FD met Christien Ferrari

Contacten

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Nieuws

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen