• Voorstellen: Weer een nieuwe dominee

  Al die gaande en komende predikanten de afgelopen tijd, als gemeente raakt u er bijna aan gewend. Weer een nieuwe dominee.

  Mijn naam is Peter Ros, ik ben 56 jaar en getrouwd met Olevine Visser. We hebben één dochter, Lisa. Zij is 20 jaar en woont en studeert in Amsterdam.

  Olevine en ik kennen elkaar van de Sociale Academie, een opleiding die we allebei in Zwolle volgden. Daarna heb ik enkele jaren als maatschappelijk werker in Arnhem gewerkt. Maar het verlangen om theologie te gaan studeren werd zo groot dat we samen besloten ook wel van één inkomen rond te kunnen komen. Olevine bleef werken en ik ging theologie studeren in Kampen, en werd daarnaast parttime postbode. In 1995 rondde ik de studie af en werd in 1996 bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Alteveer-Kerkenveld, twee dorpjes in Drenthe. Na 6 goede jaren volgde de Gereformeerde Kerk van Hasselt in 2002. Aan die gemeente was ik de afgelopen 15 jaar met veel genoegen verbonden. Toen onze dochter het huis uitging, was het voor ons tijd om eens wat om ons heen te gaan kijken. En toen kwam Joure langs. Inmiddels zijn we neergestreken op de Kyl 1. Olevine werkt bij de GGD in Zwolle en hoopt dat ook de komende jaren te blijven doen. En met al die mooie nieuwe wegen die ze rondom Joure aan het aanleggen zijn, gaat dat vast lukken.

  Ik zie er naar uit om hier te beginnen, ben nieuwsgierig naar wat er gaat komen. Veel wat voor u heel gewoon en vertrouwd is, zal voor mij  nieuw en vreemd zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Kerk zijn we immers met elkaar. En met elkaar zijn we van de Heer.

  Hartelijke groet!

  Ons adres is: Kyl 1, 8502 AW Joure,

  tel. 0513 856702,

  mail: pjros@ziggo.nl

 • Waarderende gemeenteopbouw

  WAT IS WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW?

  De kerkenraad en de werkgroep beleid hebben de afgelopen jaren verschillende aanloopjes genomen voor een nieuw beleidsplan. Ook u heeft op een gemeentebijeenkomst al eens nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Joure.

  Maar hoe kom je nu van alle losse ideeën en verschillende verlangens, van wel-voelen-dat het anders-moet-maar-niet-weten-hoe, tot een concreet en inspirerend plan? Een plan dat leeft in de hoofden en harten van zoveel mogelijk gemeenteleden, die bereid zijn met elkaar de gewenste toekomst handen en voeten te geven? Waarderende gemeenteopbouw biedt daarvoor een goede aanpak!

   

  De centrale gedachte van waarderende gemeenteopbouw is: kijk eens met andere ogen naar de kerk, richt je op het waardevolle. Zoek in gesprek met elkaar dat waardevolle, wees daar dankbaar voor en bouw dat uit.

  Waarderende gemeenteopbouw gaat over het elkaar vertellen van positieve ervaringen. Die verhalen geven je energie en stichten gemeenschap. Maar het gaat nog verder. Kijk eens naar wat deze positieve ervaring mogelijk maakte en realiseer je: dat hebben we hier! Ga vanuit je sterke kanten met elkaar dromen vormen voor de toekomst. Die hangen niet in de lucht, maar zijn realistisch, omdat ze gebaseerd zijn op concrete ervaringen. Ook hier in Joure heeft u waardevolle ervaringen, heeft u gaven en talenten. Niet alleen als afzonderlijke gemeenteleden, maar ook als geloofsgemeenschap!

   

  Waarderend werken doe je als gemeente met elkaar. Met elkaar vertel je verhalen over momenten die voor jou van waarde waren, en zoek je naar wat je in huis hebt op je beste momenten. Met elkaar werk je aan de verbeelding van de toekomst. Het onderlinge gesprek is het belangrijkste middel voor verandering. Door met elkaar het beeld van de gemeente die je wilt zijn helder voor ogen te stellen, merk je dat gemeenteleden zich daarmee verbinden. En met elkaar! Na een waarderend beleidsproces ligt de verwezenlijking van het beleid niet alleen bij de kerkenraad, maar vooral ook in handen van de gemeente. Op een heel natuurlijke manier.

  Sjoerd Seffinga

   

  WAARDERENDE GEMEENTE OPBOUW

  We hebben als kerkenraad  besloten om in het ‘Winterseizoen 2017/2018’ aan de slag te gaan met het thema: ’De toekomst van onze kerk’, een thema waar je lang over kunt filosoferen. Vaak is de gedachte over het toekomstperspectief  niet optimistisch. Tenminste, als je naar getallen kijkt. Of, als je het heden vergelijkt met wat er is geweest. Vaak klinkt dan het woord ‘gemis’ door. Soms leidt het tot een machteloos gevoel of verlies van motivatie en betrokkenheid.

  Je kunt ook anders kijken. Als je kijkt vanuit het perspectief van: ‘Wat is er allemaal wel; waar zijn we dankbaar voor; wat zouden we niet willen missen?’ Dan zie je heel veel positieve krachten die de kerk als geloofsgemeenschap in zich heeft. Je ziet dat uit die krachten waardevolle ervaringen en verhalen zijn ontsproten. En dat nog steeds doen. Dat is waarderend kijken.

   

  Bij het nadenken over de toekomst zijn we in aanraking gekomen met ‘Waarderende gemeente opbouw’. Dat is een manier van werken, die kijkt en uitgaat van wat er van waarde is en kan zijn voor de kerk in de toekomst. Wat is kerk-zijn ten diepste, waar verlangen we naar en wat is daarvan nu al merkbaar/zichtbaar? Het gaat daarbij niet om het ontkennen van problemen, maar wel dat je je er niet door uit het veld laat slaan.

  Van deze manier van kijken krijgen we energie, die maakt ons enthousiast. Dat hebben we als kerkenraad ervaren toen we er, ter kennismaking, mee aan de slag gingen. Het bracht een sfeer van saamhorigheid en positiviteit.

  De kerkenraad heeft besloten op deze manier verder te gaan.

  Daarbij is het  belangrijkste middel het gesprek: met iedereen die er bij wil zijn, die zich betrokken en aangetrokken voelt. -Iedereen doet ertoe.-

  Samen, als gemeente, willen we verkennen wat er al is, waar we dankbaar voor zijn en niet willen missen. Dit zijn de bouwstenen voor gemeente opbouw. Zo willen we met elkaar vertrouwd raken met deze waarderende manier van kijken.

   

  Els Deenen heeft elders veel ervaring opgedaan met deze processen. We hebben haar gevraagd ons te begeleiden. In het begin zal dat wat meer zijn en gaandeweg steeds minder. Ze neemt niet over, maar loopt met ons op. Ter ondersteuning is een werkgroep samengesteld, die samen met Els Deenen de organisatie op zich neemt en mede zorgt voor de communicatie en sturing van het proces. Deze werkgroep bestaat uit: ds. Christien Ferrari, pastor Jeroen Knol, Dineke Kronemeijer, Arjen Veldstra, Jolanda Reitsma, Froukje Kooistra en Sjoerd Seffinga.

  Gaandeweg zal dit proces leiden tot een breed gedragen en concreet plan met speerpunten voor de komende jaren en dan komt het moment van  verwezenlijken.

  De ambitie is om als kerk van betekenis te zijn in onze gemeenschap/regio waardoor betrokkenheid, waardering, nieuwsgierigheid en verlangen om mee te doen wordt gewekt.

   

  Op  Startzondag starten we  dit proces. Doet u mee?

  Dirk Visser, voorzitter kerkenraad

   

  WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW (VERVOLG)

  De centrale gedachte van waarderende gemeenteopbouw is: kijk eens met andere ogen naar de kerk, richt je op het waardevolle. Zoek in gesprek met elkaar dat waardevolle, wees daar dankbaar voor en bouw dat uit.

  Ook hier in Joure heeft u waardevolle ervaringen, heeft u gaven en talenten. Niet alleen als afzonderlijke gemeenteleden, maar ook als geloofsgemeenschap!

   

  Dit proces kent verschillende fasen:

  - De voorfase is die van het Verkennen: wat wordt het thema voor de komende beleidsperiode? Dit kernthema geeft het verlangen voor de komende periode weer, en is positief en uitdagend geformuleerd.

  - De eerste fase is die van het Vertellen. Rondom het kernthema gaan we met elkaar op zoek naar momenten en gebeurtenissen, waar we al iets van ons verlangen hebben gezien. Ervaringen waarvan je dacht: zó zou het van mij wel vaker mogen zijn, dit is waar ik naar verlang! Vervolgens zoeken we in al die verhalen naar de factoren, die ervoor zorgden dat het op dat moment al zo goed was. Wat hebben we op onze beste momenten kennelijk in huis?

  - De tweede fase is die van het Verbeelden. Op grond van wat we hebben ontdekt in de vorige stap, proberen we ons de toekomst voor te stellen. Wat is er allemaal mogelijk, als we onze sterke kanten zo goed mogelijk zouden inzetten? Dat is een creatieve stap, waarin we ons de gewenste toekomst zo scherp mogelijk voor ogen stellen, als een soort wenkend visioen.

  - Dan komt de derde fase, die van het Vernieuwen. Wie en wat is ervoor nodig om ons toekomstbeeld te realiseren?

  - De vierde fase tenslotte is de fase van het Verwezenlijken: het waarmaken van de plannen die we op deze manier hebben ontwikkeld. Wat zijn de meest kansrijke ideeën? Wat brengt ons verlangen dichterbij? Wat wordt onze eerste stap?

   

  Na een waarderend beleidsproces ligt de verwezenlijking niet alleen bij de kerkenraad, maar vooral ook in handen van de gemeente. Op een heel natuurlijke manier.

   

  “Mienskip rond de Bron” vormt het kernthema, het uitgangspunt voor de volgende stappen van waarderend werken. Op startzondag, 17 september, gaan we met elkaar schatgraven: positieve ervaringen vertellen rondom dit thema.

   

  Els Deenen en werkgroep.

 • Een komen en gaan ......

  Het was de afgelopen tijd inderdaad een komen en gaan van voorgangers: het vertrek van ds. Jan Henk Hamoen, Eduard Pijlman, Martin Jans en Peter Lindhout en de komst van ds. Tiny van der Schaaf en Peter Ros. Het leek ons (Corry, Jeroen en Christien) een aardig idee om eens allemaal bij elkaar te komen ( met partners) en elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. Dus was er een barbecue in de ‘pastorietuin’ Skûtsje 28.  Het was niet alleen gezellig maar ook heel zinvol en leverde bij tijd en wijle diepgaande gesprekken op! Hier even een foto van dit illustere gezelschap.

 • Ds. Tiny van der Schaaf

  EN ALLES KWAM IN EEN STROOMVERSNELLING….

  Zo ben ik rustig om mij heen aan het kijken naar een nieuwe werkkring en zo word ik als invalkracht tijdelijk verbonden aan de PG Joure.

  Ik ben Tiny van der Schaaf, opgegroeid in Akkrum. Ik heb mijn VWO diploma gehaald aan het Bornego College te Heerenveen en daarna ben ik met de inservice opleiding tot radiodiagnostisch laborant gestart in het ‘Bonnehos’, het toenmalige MCL-Noord. Een leuke opleiding met prachtig werk maar toch was er de zoektocht naar 'meer'.

  Daarom ben ik in 1999 begonnen met de theologiestudie in Amsterdam en Leiden. Nadat ik de studie had afgerond, heb ik een paar jaar in Zuid-Afrika gewoond. Toen ik terugkwam kon ik weer terecht in MCL en ben ik op zoek gegaan naar een gemeente. Zo ben ik in september 2010 begonnen als deeltijd predikant te Gorredijk.

  Naast mijn studie theologie en werkzaamheden als predikant ben ik altijd blijven werken op de röntgenafdeling van MCL. Op dit moment werk ik op woensdag en vrijdag in Leeuwarden en ben ik op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam als predikant. Voor mij een mooie balans tussen kerk en maatschappij, twee werkkringen die elkaar positief beïnvloeden.

  Bij mijn aanstelling in Gorredijk was al duidelijk dat in 2017, wanneer mijn voltijdse collega met emeritaat zou gaan, de formatie zou worden ingekrompen van 150% naar 100%.

  Na lang wikken en wegen heb ik besloten om tegelijk met hem te stoppen, zodat de gemeente in Gorredijk alle ruimte had om een nieuwe predikant te beroepen en een nieuwe start te maken.

  Voor mij betekende dat ook een nieuwe start. Eerst uitrusten en studeren, en vervolgens bezinnen; wat nu? Toen was daar opeens de PG Joure. Na een aantal fijne gesprekken zal ik tijdelijk werkzaam zijn als invalkracht. Ik kijk ernaar uit om te beginnen.

  Tiny v/d Schaaf

 • Vanuit moderamen en kerkenraad

   

  VERKOOP HARDDRAVERSWEG 10 JOURE

  Door de aangekondigde verhuizing van onze predikant Peter Lindhout, komt de pastorie aan de Harddraversweg 10 in Joure beschikbaar.

  Onze nieuwe predikant Peter Ros heeft aangegeven deze woning niet te willen betrekken.

  Het college van kerkrentmeesters heeft hierop besloten om de woning ter verkoop aan te bieden, nadat een tweetal makelaars een waardeoordeel over dit pand heeft afgegeven.

  De woning aan It Noard 25 in Broek is  nog niet aan een makelaar ter verkoop aangeboden, omdat ds. Ros heeft aangegeven deze woning wellicht als tijdelijk onderkomen te willen betrekken, zolang de zoektocht naar een geschikte koopwoning nog niet is afgerond.

  Mocht u vernemen dat deze woning door een makelaar ter verkoop wordt aangeboden, dan heeft ds. Ros van de aangeboden huurmogelijkheid afgezien.

  Indien u belangstelling heeft voor een van deze panden, dan kunt u ons dit melden of later bij de behandelend makelaar.  De kerkrentmeesters.

   

  ONDERSCHEIDEN MET EEN INSIGNE

  Tijdens de Fryske Tsjinst op zondag 23 april jongstleden zijn door het college van kerkrentmeesters de volgende gemeenteleden onderscheiden met een insigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).

  Jan Bergsma                50 jaar organist  goud met briljant

  Germ Zuidstra             62 jaar organist  goud met briljant

  Ben Klinkhammer     62 jaar organist  goud met briljant

  Klaas Hoekstra            37 jaar coördinator op het kerkelijk bureau  goud

  Kobus Brink                  20 jaar financieel medewerker kerkelijk bureau zilver

  Ben KlinkhamerGerm ZuidstraGroepJan BergsmaKlaas HoekstraKobus Brink3 - 6<>

  Omdat de heer Klinkhammer tijdens de bijeenkomst van de kerkmusici in januari jl. verhinderd was kreeg hij nu een cadeaubon en een bos bloemen, wat de andere organisten tijdens genoemde bijeenkomst al hadden gehad.

  Op maandagochtend 24 april is er in De Oerdracht door zijn naaste collega’s en een afvaardiging van het college van kerkrentmeesters afscheid genomen van de heer Kobus Brink. Opnieuw mocht hij een cadeaubon ontvangen, nu van zijn directe collega’s. Deze blijken van waardering van het college van kerkrentmeesters had hij de dag ervoor al in de kerkdienst waar de VKB-insignes werden uitgereikt, gehad.

   

  Ruurd Toren,  voorzitter college van kerkrentmeesters

 • Bedankt Peter Lindhout

  BEDANKT

  We hadden op zondag 25 juni een mooie afscheidsdienst met gemeenteleden, familie en vrienden. Hielke Faber en de Cantorij maakten het nog mooier. De kinderen gaven me vogels met gevleugelde, ontroerende en vrolijke wensen. En dan de fiets, elektrisch! Prachtig blauw, mijn lievelingskleur. Ik wil u voor dit royale cadeau hartelijk danken! Ik beloof u dat ik mijn snelheid zal matigen. Tijdens het handen geven werden er tegen Nico en mij hartverwarmende woorden gesproken en weer waren er cadeaus. Sommige cadeaus waren Friestalig. M.a.w.: “Zul je het Fries wel bijhouden?!” Ik zal eraan denken… We ontvingen veel kaarten met goede, persoonlijke wensen. Veel dank hiervoor! Dirk Visser deed een boekje open over mijn verleden en voor de toekomst kwam hij met goede raad: “Bewandel de rechte paden van de wijsheid” (Spreuken 4: 10-13). Mijn collega’s uit het pastoresteam (het restant…)  hield mij een spiegel voor. En Sjoerd met zijn staf had alles weer goed voor elkaar, inclusief een heerlijke lunch. In één woord: een prachtig afscheid! Mede namens Nico, hartelijk dank.

  Zoals het er nu uitziet, zullen we in augustus verhuizen. Velen hebben om ons toekomstig adres gevraagd. Nou, vooruit, `t is ook goed voor de business:

  ‘De Vlindervaart’

  Hoofdvaart 68

  7701 JN Dedemsvaart

  tel. 06-11408460

   

  Ik wens u vrede en alle goeds,

  een gewone dominee.

 • KERKDEUR MET `LUTHERSE` STELLINGEN

  KERKDEUR MET `LUTHERSE` STELLINGEN IN DE HOBBE VAN BAERDT TSJERKE

  In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. 500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen van die stellingen nog steeds niet uitgewerkt – als theologische mokerslagen klinken ze eeuwen door tot vandaag aan toe. Wanneer we stilstaan bij 500 jaar protestantisme zoeken we géén mokerslagen – die zijn op het wereldtoneel van vandaag al genoeg te horen. We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot.

  Op zondag 11 juni stond er opeens een indrukwekkend grote deur voor in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. De kerk zal tijdens het Tsjerkepaad iedere zaterdag geopend zijn en te bezoeken voor wie maar langskomt. Als inspiratie en uitdaging komt men dan deze `Lutherdeur` tegen met allerhande stellingen en opmerkingen en kreten en suggesties van mensen en de vraag is: wil jij/wilt u reageren? Of zelf een uitspraak of stelling toevoegen aan deze deur? Zodat het in de loop van de zomer een actuele Lutherdeur wordt met opmerkingen en stellingen van deze tijd!  We zijn benieuwd….

  Ds. Christien Ferrari-van Schuppen

 • Vrijwilliger in de spotlight

  NOG EEN VRIJWILLIGER IN DE ‘SPOTLIGHTS’

  In de morgendienst op 23 april jl. in de Hobbe van Baerdt Tsjerke, hebben we mee mogen maken dat vijf actieve vrijwilligers binnen onze gemeente in het zonnetje werden gezet. Aan allen werden onderscheidingen met oorkonden uitgereikt, beschikbaar gesteld door de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer), als waardering voor het vele werk dat ze voor de gemeente hebben verzet. Wat mogelijk niet is blijven hangen is het feit dat er nog een zesde vrijwilliger bij had kunnen zijn, ware het niet dat deze door privéomstandigheden was verhinderd. We hebben het hier over Hielke Faber, die dit jaar zijn 70ste verjaardag viert als organist! Op vrijdag 30 juni jl. is dit heuglijke feit alsnog bekroond met het uitreiken van het VKB-insigne, goud met briljant, zoals op bijgaande foto te zien is.

  Jaap de Jong,

  secretaris kerkrentmeesters

   

   

   

 • Diaconaat en ZWO

  Een diaconaal seizoen voorbij…

  De diaconie heeft op 18 mei j.l. het vergaderseizoen afgesloten. Dat doen we traditioneel bij Sjoerd aan de bar. Dit jaar wilden we dit breder trekken en hebben we iedereen die bijdraagt aan het diaconale werk uitgenodigd. Al met al een kleine 70 functies. Naast het college van diakenen uit Terkaple en Joure zijn dat:  de bloemen commissies die de bloemen na de dienst rondbrengen.  De groep die de info bezorgd en een kaartje uit de wereldwinkel stuurt naar de zieken die genoemd zijn op de info. De commissie duurzaamheid die het rentmeesterschap wil promoten en ook het komende seizoen weer activiteiten plant.  De ZWO die met haar activiteiten ontwikkelingshulp ondersteund. De ontmoetingssoos met om de 14 dagen een bijenkomst voor geïnteresseerden.

  In het kader van kerkdiensten onze hulpcollectanten en daarbij de administrateur die de collectes verzameld en de administratie van de collecten verzorgd.

  Deze avond hebben we elkaar geïnformeerd over al de dingen die we als diaconie uitvoeren.  We weten dat er vanuit de kerk nog veel meer mensen, ook op eigen initiatief, heel diaconaal bezig zijn maar het was goed om elkaar te ontmoeten en waardering uit te spreken en met een glas elkaar een goed diaconaal seizoen 17-18 toe te wensen.

   

  Rients Feenstra.

  PS: ook het mooie diaconale werk beter leren kennen?

  Bel 411124 of mail diaconievoorzitter@pgjoure.nl

   

   

  DIAKEN

  Wij zijn op zoek naar een diaken die binnen ons college het initiatief wil nemen voor het contact met vluchtelingen/statushouders. Dit verloopt vooral via het kantoor in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Hij/zij is de eerste contactpersoon en brengt de vragen/ ideeën over naar de diaconie waarbij we samen zoeken naar de benodigde actie.

  Andere taken zullen bestaan uit de ondersteuning van het gemeentewerk, maar dit stemmen we onderling af na de inwerkperiode.

  Kerkdiensten meedraaien, organiseren collectes en mede bedienen van het Avondmaal, deelname aan de diaconievergadering (8 keer per jaar) en ondersteuning diaconie in het algemeen zijn taken die de basiswerkzaamheden vormen.

  Het betreft geen beleidsfunctie en hij/zij is vrijgesteld van deelname in de kerkenraad. We gaan wel uit van een werkzame periode van 4 jaar.

  Voel je je aangesproken? Geïnteresseerd in nadere kennismaking met het diaconale werk?

  Graag even bericht aan Rients Feenstra, diaconievoorzitter@pgjoure of bellen tel. 411124.

   

 • Missionair werk

  Missionair gemeentezijn zit vooral in de gewone dingen (deel 2)

  Anno 2017

  Een missionaire gemeente ben je per definitie, het is bijna een pleonasme. Je kunt niet anders dan een gemeente met een roeping zijn. Je kunt niet anders dan missionair christen zijn, het is de kern van je bestaan. Wat dreef ooit de mensen die eeuwen geleden de eerste kerken in de Lage Landen bouwden? Ze wilden  het goede nieuws doorvertellen en het niet langer voor zichzelf houden. Ze bouwden hun eerste kerken en stichtten de eerste gemeenten omdat ze wisten dat ze goud in handen hadden dat ze niet voor zichzelf mochten houden.

  Rest wel de vraag: hoe geef je anno 2017 invulling aan het missionair gemeentezijn, die past in deze tijd? Een invulling die mensen niet irriteert maar bemoedigt. Ook hier geldt: put je niet uit in allerlei extra activiteiten, daar word je op den duur alleen maar moe van. Begrijp me goed; iets nieuws doen kan heel inspirerend zijn. Ik doe het graag en vaak, en dan niet omdat het moet, maar omdat het aanstekelijk werkt en ik er nieuwe energie van krijg. Maar in de kern van de zaak zit missionair gemeentezijn vooral in de gewone dingen. Preken doet de dominee op zondag toch al, maar waar preekt hij/zij over? Kunnen het missionaire preken zijn, ook verstaanbaar voor buitenstaanders en met voldoende relatie naar de actualiteit?

  Ander voorbeeld: schrijven in het kerkblad moet toch met enige regelmaat gebeuren, maar waar schrijf je nou over? En… elk seizoen bereiden we een aantrekkelijk vormings- en toerustingsaanbod voor de gemeente voor, maar welke onderwerpen bieden we aan?

  Dit is een tweede artikel in een serie.

  Bron: Hans van Ark, in Bries 2017.

  Pastor Jeroen Knol

 • Wie komt de Protestantse Jeugdraad versterken?

  Wij zoeken jou!

  Ook de PJR zoekt voor het nieuwe seizoen weer nieuwe ambstdragers. Lijkt het jou leuk om mee te denken over het beleid van onze gemeente ten aanzien van het jeugdwerk?

  Dan zoeken we jou! Aarzel niet en neem contact met ons op!

  Concrete taken:

  • contact onderhouden met één of meerdere geledingen
   • bijvoorbeeld kindernevendienst of peuterdienst
  • het lijntje zijn tussen een geleding, PJR en kerkenraad.
  • meedenken over het grote geheel van het jeugdwerk, beleid t.a.v jeugdwerk
  • opzetten/meedenken t.a.v. nieuwe projecten
  • jeugd en jeugdwerk vertegenwoordigen in de kerkenraad
  • meedraaien in het rooster voor dienstdoende ouderlingen

   

  Eens in de zes weken komen we bij elkaar om de verschillende dingen te bespreken.

   

  Meer informatie:

  Christien Ferrari- van Schuppen, telefoon 0513-855120, christien.ferrari@outlook.com

   

Agenda

Nieuws

Foto's van de diensten

Diensten Vieringen

Predikanten Pastores

Dit keuzelied is ingestuurd door:

Hilly Bos

Social Media

Links

LITURGIE BIJ DE DIENST Interview in FD met Christien Ferrari

Ik wil graag een "Keuzelied" insturen

Foto's   Video's

Preek van de leek Sander de Rouwe

Contacten

Wie zijn wij

It Jongerein

Diaconaat ZWO

Liturgie

Cantorij