Beleidsvoornemens 2015 – 2020

  • “Barmhartigheid” De diaconie wil initiatieven bevorderen en ondernemen die bijdragen aan het oplossen van financiële, maatschappelijke en sociale problemen van individuen en groepen.
  • “Rechtvaardigheid” We willen het werk van de diaconie zichtbaar en beleefbaar maken en het recht bevorderen die de solidariteit met de naaste vorm geeft.
  • “Verantwoordelijkheid” Via de diaconie willen we werken aan verdere bewustwording van onze verantwoordelijkheid t.o.v. de schepping en de gemeente stimuleren tot bewust en verantwoord handelen.
  • “Gezamenlijk” ‘Diaken zijn we allemaal’. De diaconie wil via gerichte activiteiten de gemeenteleden stimuleren dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving daarom heen.

Contactpersonen

Voorzitter: Rients Feenstra
Secretaris: Tineke Koopman, algemeen (mail) contactadres: diaconiesecretaris@pgjoure.nl
Penningmeester: Meine Hoekstra
Rekeningnummer: NL30RABO0305256769 t.n.v. Diaconie PG Joure

Wilt u voor een specifieke collecte of een specifiek doel een gift overmaken via de bank, vermeld dan a.u.b. bij omschrijving het doel en bij een collecte ook de datum van de collecte. De diaconie heeft een ANBI-status.
Uw gift is dus eventueel aftrekbaar bij de belastingopgave.

Activiteiten

DE DIACONALE ORGANISATIE
Het College van Diakenen bestaat uit diakenen en taakdragers (diaconale medewerkers) De diakenen zijn tevens ambtdrager en als zodanig lid van de kerkenraad. Elke diaken coördineert een deel van het diaconale werkveld. Taakdragers binnen de diaconie hebben een specifieke diaconale taak, maar zijn geen lid van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De voorzitter is tevens lid van het moderamen van de kerkenraad en vertegenwoordigt de diaconie in de classis.
Een lid van het College van Diakenen is tevens lid van de ZWO.

Wilt u gebruik maken van diensten van de diaconie, informatie over activiteiten of overleg, dan kunt u mailen naar: diaconiesecretaris@pgjoure.nl. Telefoonnummers kunt u vinden in het jaarboekje 2019-2020 van de Protestantse Gemeente Joure, op pagina 6.

RONDOM DE KERKDIENSTEN
Vervoer (autorijden naar de kerk)
De diaconie organiseert, indien gewenst, vervoer naar en van de ochtenddiensten in de Hobbe van Baerdt Tsjerke en de Oerdracht.

Info en liturgie
Gemeenteleden die aangesloten zijn op de kerkradio krijgen de Info en eventueel een liturgie thuisbezorgd. U kunt de Info ook digitaal, via de email ontvangen. Aanvragen kan via elvera.jansen@ziggo.nl.

Paaskaarsen
In de periode voor Pasen kan iedereen een paaskaars voor thuisgebruik bestellen. Het is ook mogelijk de paaskaars in de kerken van Joure en Broek te sponsoren.

Bloemendienst
Na de zondagse kerkdienst worden de bloemen, die op het liturgisch centrum staan in Joure en Broek, bezorgd bij een gemeentelid als blijk van medeleven of een steuntje in de rug.

Avondmaal
De diaconie is samen met de dienstdoende predikant verantwoordelijk voor de organisatie van het avondmaal in de kerken van Joure en Broek. Eventueel kan het avondmaal in kleinere kring gevierd worden: thuis bij gemeenteleden of in een bepaald groepsverband. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de wijkpredikant of -pastor. Tijdens avondmaalsdiensten verzorgt een diaken, in nauw overleg met de predikant, de voorbeden.

Collectes
De centrale collectes in Joure en Broek zijn in principe diaconale collectes. Jaarlijks wordt een collecterooster ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. Leidraad bij de opstelling van het rooster zijn het landelijk collecterooster, de provinciale advieslijst en plaatselijke en regionale initiatieven en instellingen. Voor avondmaalscollectes wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die de projecten van Kerk in Actie bieden. Ook noodhulp gaat altijd via Kerk in Actie, onze diaconale partner in de strijd tegen armoede, nood en onrecht. Voor meer informatie over
Kerk in Actie: zie www.kerkinactie.nl.
In voorkomende gevallen kan het dagelijks bestuur van de diaconie besluiten om af te wijken van het collecterooster als gevolg van actuele onderwerpen. Bij het collecteren wordt de dienstdoende diaken geholpen door één of meerdere collectanten.
Het collectedoel wordt altijd vermeld en toegelicht via Fragmint en de Info.

GEMEENTEDIACONAAT
Kerst- en paasattenties
Gemeenteleden van 85 jaar en ouder ontvangen voor kerst en Pasen een attentie namens de kerk, bezorgd door gemeenteleden.

Bijzondere vakanties
Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (tel. 0343 –74 58 90, info@hetvakantiebureau.nl) organiseert jaarlijks “Vakanties met aandacht” voor verschillende doelgroepen. Op de website www.hetvakantiebureau.nl kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn.
In bijzondere gevallen kan de diaconie bemiddelen. Ook bent u welkom als vrijwilliger!

Koffieochtenden
In de zomermaanden, als de reguliere activiteiten tijdelijk stilliggen, organiseert de diaconie op dinsdagmorgen in de Oerdracht koffieochtenden, zodat er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. De data worden via Fragmint gepubliceerd.

Armoede en achterstand
Van oudsher al zijn diakenen actief voor mensen die financieel en sociaal maatschappelijk in de knel raken.
In 2006 is de Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân opgericht. (www.solidairskarsterlan.nl).
Dit is een diaconaal samenwerkingsverband van de gezamenlijke kerkgemeenschappen uit de voormalige gemeente Skarsterlân.
Het doel is ” helpen waar geen helper is “, in de vorm van:

  • De Voedselbank
  • Stille hulp
  • Kerstpakkettenactie

In Joure e.o. wordt er 1 á 2 keer per jaar een Breed Overleg georganiseerd door Sociaal Werk De Kear. Hiervoor worden alle vrijwilligersorganisaties en de Adviesraad Sociaal Domein uitgenodigd. Eén van de doelen is dat de organisaties elkaar weten te vinden, informatie uitwisselen over mogelijkheden/activiteiten en waar mogelijk samenwerken. Een diaken bezoekt namens de diaconie de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat mensen in het pastoraat op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de organisaties.

Ouderendiaconaat
In Sint Theresia en Vegelinstate zijn diakenen actief rondom de kerkdiensten op vrijdag. Ook verzorgen zij samen met de voorganger en de ouderlingen het avondmaal in deze tehuizen, alsook in de Flecke.

Duurzaamheid
De diaconie heeft in het beleidsplan aangegeven actief te willen werken aan de bewustwording en de zorg voor de schepping en de samenleving als geheel. De werkgroep Duurzaamheid organiseert activiteiten die daaraan bijdragen en zorgt regelmatig via Fragmint voor informatie over dit onderwerp.

Stichting Present De Fryske Marren (Present DFM)
Mensen ervaren de diepste momenten van geluk en zingeving als ze iets voor een ander kunnen betekenen.
Achter elke voordeur gaat weleens iets mis. Maar achter sommige stapelen de problemen zich wel heel hoog op. Door allerlei oorzaken is men zelf niet meer in staat om dit aan te pakken en de hulpverlening kan het niet altijd alleen oplossen. Stichting Present brengt mensen, die willen helpen, in contact met mensen die hulp nodig hebben. Het gaat om praktische acties, zoals bijvoorbeeld behangen, verven, tuinieren, opruimen, maar ook om sociale acties zoals creatief bezig zijn met mensen met een beperking of pannenkoeken bakken met ouderen.
Via Present DFM doen wij als PG Joure regelmatig mee aan een actie.
Anneke Nagel is de coördinator van Present DFM en onze contactpersoon.
Nieuwsgierig geworden? Ga naar http://www.presentdfm.nl of
https://www.facebook.com/anneke.nagel.frl. U kunt Anneke ook bellen op 06-15487120 of haar mailen via info@presentdfm.nl.

VluchtelingenWerk Nederland
Ook in Joure wonen vluchtelingen. Zij zijn statushouders en moeten o.a. via de verplichte inburgering een plek zien te verwerven in de plaatselijke samenleving. Daarvoor zijn o.a. vrijwilligers nodig als taalcoach of maatschappelijk begeleider. Als diaconie proberen we ook een brug te vormen tussen de statushouders en onze gemeenteleden. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van VluchtelingenWerk Nederland (Regio Noord), https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland.

Raad van Kerken
De diaconie is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken en neemt deel aan het overleg en de activiteiten die de Raad organiseert, zoals de Vredesdienst in september en de Dienst voor de Eenheid in januari.