ContactpersoonChris de Wolf
Telefoon(0513) 41 556 87
Mobiel(06) 51 81 25 92
Mailcdewolf@home.nl
Aantal medewerkers9
Onderdeel vanDiaconie

Diaken zijn we allemaal!

De diaconie heet voluit ‘college van diakenen’ en is een vast onderdeel van iedere kerkelijke organisatie op basis van haar bijbelse opdracht.  In de PG-Joure wordt deze opdracht samengevat in vier woorden: barmhartigheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid  en gezamenlijkheid.

De diaconie staat voor het helpen van mensen.  Zij kent een vertakte organisatie van allerlei werkgroepen die op onderdelen van deze brede opdracht werkzaam zijn. Binnen de kerk en naar de wereld. Daarover leest u meer in de diverse andere bijdragen op deze website. (b.v. Ouderensoos, Werkgroep duurzaamheid,…)

Het college van diakenen is de centrale-organisatie.  Zij zetten het beleid uit en dragen zorg voor de financiële verantwoording van alle  werkzaamheden. De financiële positie van de diaconie staat los van de kerkelijke financiën. De diaconie legt direct verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeente.

Iedere diaken heeft een specifiek aandachtsgebied. Daarnaast algemene taken zoals collecteren in de kerk voor het goede doel en de bediening van het avondmaal.  Een speciaal aandachtsgebied is bijvoorbeeld de zorg voor ouderen en zieken: het “blomke”  met Pasen en advent dat door gemeenteleden wordt bezorgd.

De vertegenwoordiging in plaatselijke overlegstructuren ligt ook centraal want samenwerken met andere kerken en gemeentelijke instanties is enorm belangrijk. (b.v. Raad van Kerken, Solidair Skarsterlân) 

Diaken zijn kan een ambt zijn maar het is ook een band: met elkaar dingen doen voor anderen. Oud-diakenen houden zich nog graag beschikbaar om te helpen met klussen. En veel mensen binnen de gemeente zijn graag diaconaal bezig, onder het motto ‘diaken zijn we allemaal’.