It Hôf 5
8511 AE Goingarijp

Geschiedenis

Geschiedenis van de kerk te Goingarijp.
(A. Hoekstra)

Op 7 oktober 1770 is de nieuwe, huidige, kerk ingewijd en feestelijk in gebruik genomen door de gemeente in een dienst geleidt door ds. Christiaan Jacobs Bruinings met een preek over Genesis 28 de verzen 16 en 17. Deze viering vormde de afsluiting van een bouwperiode die gestart was op 24 april van dat jaar met het leggen van de eerste steen door Jr. Frans Julius Johan van Eysinga (kleinzoon van de Heere Grietman Vegelin van Claerbergen). De publieke aanbesteding voor de nieuwe kerk verscheen op 17 februari 1770 in de Leeuwarder Courant. Het bijzondere aan het kerkgebouw zijn de (6) gebrandschilderde glas in lood ramen, gemaakt door Ype Ulbes Staak, glazenier te Sneek. Tietsje, dochter van zijn broer Jurjen Ulbes, is op 10 februari 1770 getrouwd met ds. Bruinings, nog in de oude kerk alvorens deze werd afgebroken. Bijzonder is de aanwezigheid van een gebrandschilderd raam, vermeldende stadhouder Willem de Vijfde. Rond het wapenschild van hem staat vermeld “Honi soit qui mal y pense”, dit is de Lijfspreuk van de Orde van de Kousenband van het Engelse Koningshuis. In de klokkenstoel naast de kerk hangt een klok uit 1527, met een gewicht van 1135 kg, gegoten door Gerardus de Wou.

De nieuwe kerk is gebouwd op de fundamenten van de oude romaanse kerk. Als patroonheilige van deze kerk wordt genoemd: Willebrord (Pater Menno Brada, ingezonden bericht in de Jouster Courant). De stichtingsdatum van de oude kerk is onbekend. Echter in 1327 komen we de naam van een pastoor tegen: Everardus. Dus op dat moment zal er al een kerk (gemeenschap) zijn gesticht vanuit het moederdorp Goënga. Eén van zijn opvolgers, pastoor Warnerus Henrici (1543), is student geweest in Wittenberg en Leuven!

Met de reformatie in 1580 ontstaat de gecombineerde (toendertijd gereformeerde, later Nederlands Hervormde) gemeente Goingarijp-Broek en komen we in 1600 de naam tegen van de eerste predikant: Jarichius Nicolai. Een bijzonderheid is het aantal predikanten die lange tijd aan de gemeente verbonden zijn geweest: Bernardus Sijlvius (1719-1762), Christaan Jacobs Bruinings (1763-1777), Petrus Holkema (1830-1889)! Wietze Albert van Bruggen (1908-1928). Met het vertrek van Adrianus J. van Rhijn naar Oppenhuizen (1934) zijn geen nieuwe predikanten meer beroepen voor de gecombineerde gemeente Broek-Goingarijp. Vanaf 1935 wordt ds. Taeke Dokter uit Terkaple dan benoemd tot predikant/consulent. De pastorie van de gezamenlijke predikant stond in Goingarijp. De kerkdiensten werden om de week in Goingarijp en Broek gehouden: ’s morgens in Goingarijp en ’s middags in Broek. De predikant werd per boot vervoerd naar Broek, zowel voor de diensten alsmede catechisaties. De twee roeiers ontvingen gezamenlijk per jaar een vast bedrag. Een bijzonderheid zijn de twee bewaard gebleven afscheidsredes van ds. P. Holkema, één tot zijne gemeente in een dienst te Broek en één tot zijne gemeente in een dienst te Goingarijp.

Sinds 1978 is de kerk en klokkenstoel in Goingarijp, overgegaan naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken en is de plaatselijke commissie verantwoordelijk voor het beheer.

Het onderhoud en behoud van het erfgoed, wordt gedragen door de vele donateurs, zie https://aldefrysketsjerken.nl/ voor aanmelden donateur.