Het beleidsbepalende orgaan van de kerk is de kerkenraad. Dit is de vergadering waarin alle ongeveer 30 ambtsdragers zijn vertegenwoordigd en waar over beleidszaken besluiten worden genomen.

Het moderamen In het moderamen van de kerkenraad hebben zitting: de preses, de scriba, één predikant, een vertegenwoordiger van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters. Het moderamen heeft de taak om vergaderingen voor te bereiden en beleidsvoorstellen te doen aan de kerkenraad.

Preses: Rients Feenstra, e-mail: voorzitter@pgjoure.nl
Scriba’s: Sabe Kracht, e-mail: scriba1@pgjoure.nl

Protestantse Gemeente Joure c.a.

0