• Mienskip rond de bron

  MIENSKIP ROND DE BRON (2)

  Afgelopen maand hebben we bouwsteentjes verzameld. Bouwsteentjes voor een geloofsgemeenschap rond de Bron, waarmee we de komende tijd gaan bouwen.

  Die hebben we gehaald uit de verhalen die u in het startweekend heeft verteld en van wat u de afgelopen weken hebt aangevuld bij de bron die opgesteld stond in de hal van De Oerdracht.

  Hierbij vast een overzicht van bouwsteentjes die we in huis hebben voor een geloofsgemeenschap die toekomst heeft:

  - het gaat over iets dat mij bezighoudt; dat prikkelt me

  - de sfeer is uitnodigend, ontspannen en vrolijk

  - de kerk is een plek waar ik gezien wordt en mezelf kan zijn

  - er is ruimte voor verschillen

  - we hebben de Bijbel als bron om samen te ontdekken hoe we als mens zijn bedoeld en hoe wij

    daarmee in de wereld staan

  - we bieden een plaats om op verschillende manieren God te dienen en samen te vieren

  - ik voel me betrokken door (winter)activiteiten die me aanspreken

  - er zijn ontmoetingen met kleinere, wisselende subgroepen, waardoor waardevolle contacten

    ontstaan

  - wij zijn een warme gemeenschap, o.a. in tijden van lief en leed.  Dat geeft je het gevoel ergens

    bij te horen.

  - wij zijn goed in ongeorganiseerd pastoraat: iedereen voelt zich verantwoordelijk bij het omkijken

    naar elkaar

  - wij delen met mensen die hulp nodig hebben

  - wij zijn veelkleurig, waardoor geleerd wordt van en met elkaar

  - wij richten ons op alle generaties

  - wij staan open voor nieuwe vormen

  - wij zijn innovatief

  - wij zijn basic georganiseerd

   

  De werkgroep is blij dat u meedenkt over de toekomst van de kerk!

  In de ontmoetingsbijeenkomsten in februari zullen we met deze bouwsteentjes aan de slag gaan, zodat we in de loop van het jaar kunnen komen tot een aantal prioriteiten voor de opbouw van de gemeente in de komende jaren.                                                                                                                               Sjoerd Seffinga

   

   

   

  MIENSKIP ROND DE BRON

  “Kun je me vertellen van een gebeurtenis of een activiteit waarbij je onze gemeente hebt ervaren als een ‘Mienskip rond de Bron’? Momenten waarvan je dacht: zó zijn we bedoeld - zo mag het zijn!”

   

  Begin oktober heeft de werkgroep de opbrengsten uit de gesprekken over deze vraag op het Startweekend besproken. Momenten waarop gemeenteleden onze gemeente als ‘Mienskip rond de bron’ ervaren waren bijvoorbeeld:

  • de Pinksterviering in het park. De ontmoeting met elkaar, buiten het kerkgebouw samen kerk zijn, het delen, koffie met wat erbij ...;

  • de 30+ ontmoetingen met de jonge gezinnen, zoals in Broek, samen met Martin Jans;

  • het koffiedrinken na de diensten en de spontane persoonlijke gesprekken daarbij;

  • ‘Meer dan lopen alleen’: gesprekken onderweg in steeds wisselende samenstelling;

  • de prachtige dienst van vanmorgen!;

  • het saamhorigheidsgevoel na de brand van De Oerdracht;

  • de eerste keer dat ik hier in de kerk zat zei iemand: “Hé, zijn jullie nieuw? Ik heb jullie nog niet eerder gezien“. Dat gezien worden was zo fijn;

  • wij hebben een verdrietige gebeurtenis meegemaakt. We kregen bloemen, kaarten, mensen knoopten een gesprekje aan, kwamen spontaan even langs… We wisten ons gedragen door deze uitingen van warmte. Omzien naar elkaar deed ik zelf ook al, maar nu ik het zelf heb meegemaakt, is het toch anders.

   

  Wat kunnen we nu met al deze verhalen?

  Kijkend naar de toekomst, is het van belang dat we onderzoeken waardoor deze momenten als waardevol voor onze gemeenschap worden ervaren. Wat waren, in termen van waarderende gemeenteopbouw, de bloeibevorderende factoren? Wat zijn bouwsteentjes die we in huis hebben om verder te bouwen aan onze ‘mienskip rond de bron’?

  Bijvoorbeeld:

  • mensen die je het gevoel geven dat je erbij hoort

  • contacten met verschillende subgroepen, waardoor waardevolle relaties ontstaan

  • een plek om op verschillende manieren samen te vieren en God te dienen

  De komende tijd is er een verbeelding van een bron in de hal van De Oerdracht.  Daaromheen hangen enkele van deze bouwsteentjes. We nodigen u uit om deze bouwsteentjes aan te vullen. Wat zijn onze sterke kanten? Wat hebben we op grond van onze eigen ervaringen in huis?

  Stiften en lege bouwsteentjes liggen klaar. Vult u het beeld aan?

  Dan gaan we binnenkort verder bouwen!

   

  U mag natuurlijk ook per mail reageren!

  Heeft u suggesties voor aanvullingen, dan kunt u deze sturen aan: aveldstra@home.nl of inleveren in de brievenbus van het kerkelijk bureau.

   

  Namens de werkgroep waarderende gemeenteopbouw,

  Sj. Seffinga.

   

   

 • Vanuit moderamen en kerkenraad

  Tijdens de gezamenlijke (Joure en Terkaple) gemeenteavond van 7 december jl. werden de begrotingen van de Protestantse Gemeente Jourec.a. voor 2018 gepresenteerd. De begroting van het college van diakenen is – zoals altijd – sluitend op een negatief saldo van € 1.000,- na, omdat er altijd naar wordt gestreefd om de uitgaven afhankelijk te laten zijn van de inkomsten.

  In tegenstelling daarmee is de met een negatief resultaat van € 33.000,- sluitende begroting van het college van kerkrentmeesters. Dat is een gevolg van de beleidsuitspraak van de kerkenraad, dat er ingezet zal worden op het behoud van voldoende pastoraat. Het tekort kan worden gefinancierd vanuit de reserves.

  Vanuit de gemeente werden er alleen nog enkele verduidelijkingsvragen gesteld over beide begrotingen, zodat de kerkenraad nu een definitief besluit kan nemen met betrekking tot de goedkeuring ervan.

   

  Belangrijk punt tijdens deze gemeenteavond was het voorgenomen besluit van de kerkenraad om onze tijdelijke hulppredikant Tiny van der Schaaf te beroepen in de predikantsvacature die is ontstaan door het vervroegde emeritaat van dominee Peter Lindhout. Na een kort historisch overzicht van de overwegingen die bij moderamen en kerkenraad hebben geleid tot dit voorgenomen besluit, door de voorzitter, deed de beroepingscommissie verslag van haar gesprek met Tiny van der Schaaf. De conclusie van de commissie was, dat dominee van der Schaaf beroepbaar is voor onze gemeente.

  Namens het predikantenteam vertelt Christien Ferrari over het functioneren van Tiny in het team en over de manier waarop de pastores samen het jeugd- en jongerenwerk willen organiseren. Dat jeugd- en jongerenwerk was een belangrijk onderdeel van de oorspronkelijke profielschets voor een nieuw te beroepen predikant in deze vacature.

  Ook hierover wordt een aantal vragen gesteld en discussie gevoerd.

  Desgevraagd kon de gemeente instemmen met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om Tiny van der Schaaf te beroepen als predikant aan onze combinatiegemeente voor een werktijdfactor van 0,5. Het beroep kan worden uitgebracht zodra de zogenaamde solvabiliteitsverklaring is ontvangen.

 • KERKDEUR MET `LUTHERSE` STELLINGEN

  KERKDEUR MET `LUTHERSE` STELLINGEN IN DE HOBBE VAN BAERDT TSJERKE

  In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. 500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen van die stellingen nog steeds niet uitgewerkt – als theologische mokerslagen klinken ze eeuwen door tot vandaag aan toe. Wanneer we stilstaan bij 500 jaar protestantisme zoeken we géén mokerslagen – die zijn op het wereldtoneel van vandaag al genoeg te horen. We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot.

   

  In de afgelopen weken, tijdens het Tsjerkepaad, stond in de Hobbe van Baerdt kerk een grote (Luther)deur. De mensen werden uitgedaagd om er een eigentijdse stelling/mening/opmerking/gedachte op te spijkeren.

  Hieronder leest u de diverse ‘stellingen’:

  • Mijn wens is dat Jezus terugkomt op aarde en welkom wordt geheten
  • Vast en zeker Christus
  • Onze wens is dat er geen oorlog meer is en dat men elkaar lief heeft
  • Geloven is een werkwoord
  • Geloven? Mensen die zeggen niet te geloven, geloven ook. Zij geloven dat ze niet geloven
  • Niet alleen op zondag geloven… Laten we ook op andere momenten naar elkaar omkijken! Dan kunnen we delen in en uit geloof!
  • Bestaat deze kerk over 50 jaar nog? We verliezen de moed niet!
  • Geen applaus in de eredienst!
  • Hoop op een nieuwe wereld, waarin iedereen wil samenwerken
  • Hjir stean ik. Ik kin net oars
  • Mijn hoop voor de toekomst dat de kerk weer gaat verjongen
  • Ds. Sonderen: wij hebben het vanmorgen over Christenen, en die bestaan niet. Er zijn niet twee soorten mensen. Er zijn alleen maar heidenen, maar het zou mooi zijn als die zich wat christelijker gedragen.
  • Reik elkaar de hand over kerkmuren heen! Samen mogen we het evangelie uitdragen
  • Eredienst wint aan betekenis wanneer de mensen voor de dienst, als de organist speelt, zwijgen en zich voorbereiden op de viering. Onderlinge gesprekken kunnen na afloop van de dienst bij de koffie.
  • Een moment van rust en stilte, op een plek om jezelf te zijn. Om met nieuwe energie de wereld in te gaan
  • Er fietsen en wandelen zo veel vluchtelingen door de Midstraat…  droom: een kerkgebouw met alle kleuren van de wereld in zich. Warme harten (in opdracht van Christus) in omzien naar elkaar
  • Blijf bij jezelf en heb de wereld lief

   

  En op de deur was ook het nieuwe Lutherlied 2017 geprikt

  Wij leven van genade, God,

  door u alleen gegeven,

  niet door mijn ijver in mijn trots

  of mijn lichtzinnig streven.

  Ontheemden zijn wij in zwaar weer,

  wij kunnen ons niet redden, Heer.

  Als u wilt, spaar ons leven.

   

  Een druppel dauw, een roos ontluikt,

  u bent er en nog kleiner.

  En u gaat boven alles uit,

  zo groot, voorbij de einder.

  Vermomd en onnaspeurbaar, God,

  bent u verborgen voor ons tot

  wij u in Christus' kruis zien.

   

  Spreek tot ons door uw levend Woord

  en richt ons met uw teken.

  Geef troost in twijfel, schenk geloof,

  genees onze gebreken.

  Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,

  wij binden ons met Christus’ naam

  en mogen in hem leven.

  (3 april 2016 Wageningen, Andries Govaart)

  Ds. Christien Ferrari- van Schuppen

   

 • Diaconaat en ZWO

  40dagentijd 14 februari t/m 31 maart

   Thema: Onvoorwaardelijke liefde

  In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. U ontvangt samen met Fragmint het spaardoosje voor de 40dagentijd.

   

  Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?

  De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

   

  Waar komen die veertig dagen vandaan?

  In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

   

  Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?

  Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

  Op Palmpasen en op 1e paasdag kunt u de spaardoosjes inleveren.

   

  Spaart u mee?

   

  ZWO en diaconie

   

  In alle vier de kerken zal met Pasen het licht van deze paaskaars schijnen

   In het reliëf zijn de X en P verwerkt, de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven.

   

  De kaarsen in de vier kerken worden vaak door gemeenteleden of een groep geschonken.

  Ook dit jaar is onze vraag, zijn er mensen die dit jaar een kaars willen schenken. Zo ja, dan kunt u contact opnemen met diaken Hieke Verbaas.

  famverbaas@hotmail.com.

  0513-415523.

   

  Namens de hele gemeente alvast bedankt.

   

  HUISPAASKAARSEN.

  Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen.

  Vanaf zondag 25 februari tot en met zondag 11 maart liggen er weer lijsten in de Hobbe van Baerdt Tsjerke en De Oerdracht.

  Op palmzondag 25 maart kunt u ze dan in De Oerdracht komen ophalen.

  Namens de diaconie, Hieke Verbaas.

   

  Paasgroetenactie 2018

  Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

  De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden in het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

   

  Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 25 februari en 4 maart worden kaarten uitgedeeld in de hal van de kerk.

   

  Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

   

  De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Schrijf op de bovenste kaart een gedicht of groet aan de gevangene. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Schrijf daar niets op, maar plak daar wel een postzegel op. Zo houden de gedetineerden contact met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

  Enkele kaarten met Engelse tekst gaan naar de mensenrechtenactivisten en –organisaties van de groetenlijst van Amnesty. Zij mogen religieuze groeten ontvangen. Zij werken en zetten door in de meest moeilijke omstandigheden en zijn blij met uw steunbetuiging.

  We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 22 maart 2018 te verzenden.

  Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

  Namens de ZWO

  Jacob van der Werk

 • Missionair werk

  Tijdschriften

  Ik weet niet of het iets van de laatste tijd is, of dat het altijd al zo geweest is, maar het valt mij steeds meer op. Alles en iedereen heeft een eigen tijdschrift nodig. U leest nu uw kerkblad, waar het voorheen een eenvoudig blaadje was, met als belangrijkste doel informatie te verschaffen, zo is het nu een prachtig tijdschrift geworden. En eerlijk is eerlijk, ik lees het zelf nu ook met nog meer plezier. Iedere communicatiespecialist, maar ook iedereen die schrijft over missionair kerk-zijn, zal onmiddellijk aangeven dat een goede communicatie, een duidelijke huisstijl en dus ook een mooi vormgegeven kerkblad essentieel zijn, wil je als gemeente jezelf laten zien. Uiteraard is de inhoud even belangrijk als de vorm, maar een mooi vormgegeven tijdschrift lees je zelf gemakkelijker, maar laat je ook gemakkelijker aan een ander lezen!

  Naast ons eigen kerkblad heeft ook de landelijke Protestantse Kerk een nieuw blad. Het heet Petrus, verschijnt 4x per jaar en een abonnement is geheel gratis. Het magazine vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden en staat vol met kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Het is in principe gericht op leden van de kerk (u dus!), maar mooie verhalen zijn er natuurlijk ook om doorverteld te worden.

  Bent u echt nieuwsgierig naar een tijdschrift over Missionair Werk dan is bestaat dat ook. Dat is het tijdschrift Bries. Deze verschijnt 2x per jaar en beschikbaar voor donateurs van Missionair Werk, maar digitaal ook te bekijken: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschriften/bries

  Kortom, de komende tijd is er voor ons allen weer veel te bladeren en te lezen. En als u nou zo’n blaadje uit hebt, gooi hem dan niet direct weg, laat hem even liggen, maak er iemand anders blij mee, en vertel de verhalen door. Ook op die manier kunnen we iets van God en de gemeente laten zien in deze wereld.

   

  Missionair gemeentezijn zit vooral in de gewone dingen (deel 3)

  Gezien worden

  Een belangrijk deel van de missionaire activiteit speelt zich af tijdens het huisbezoek. Gesprekken gaan natuurlijk in de eerste plaats over wat de bezochte persoon zelf aandraagt. Vaak zitten daar ook missionaire vragen in: hoe moet het verder met mijn (klein)kinderen die niet meer naar de kerk gaan? De missionaire gemeente is in de eerste plaats een pastorale gemeente, mensen horen elkaars vragen en zoeken met elkaar naar antwoorden.

  Daarom is het van belang veel gemeenteleden thuis te bezoeken. Dit geldt zowel voor de pastores en de ambtsdragers maar ook voor ons allemaal. Denk niet dat de mensen daarna onmiddellijk weer in de kerk komen. Zo werkt dat niet. Wat bezoek wel oplevert, is dat mensen zich gezien voelen. En door ons bevraagd worden op hun talenten. Mensen willen in hun eigen leven gekend zijn. Dat is ook wat Christus ons als Eersteling heeft voorgedaan.

  Dit is een derde artikel in een serie. Geïnspireerd op: Hans van Ark, in Bries 2017.

   

  Missionair gemeentezijn zit vooral in de gewone dingen (deel 4)

  De missionaire liturgie

  Hoe we het ook wenden of keren, bij missionair gemeentezijn moet het ook over de kerkdienst gaan. Niet zozeer omdat veel kerkenraden het gevoel hebben dat ze pas missionair geslaagd zijn als de kerk weer vol zit. Alsof een volle kerk belangrijker zou zijn dan dat mensen weer tot een levend geloof in Jezus Christus komen. Te vaak worden deze twee benaderingen tegenover elkaar gezet.

  Alsof je vooral missionair bezig bent als de kerkdienst aantrekkelijker wordt. Of het tegenovergestelde, als de relatie centraal staat en het contact met rand- en buitenkerkelijken wordt gezocht. Mijn stelling is dat beide benaderingen elkaar nodig hebben.

  Het individuele gesprek vormt de basis van alle missionaire werk. Het draait om relaties, relaties en nog eens relaties. Ieder gemeentelid zit in een relatienetwerk, waarin je op weekbasis toch zomaar tien, twintig of misschien wel dertig andere mensen ontmoet. Dat betekent op een gemiddelde gemeente van duizend leden dat er wekelijks twintig- à dertigduizend kansen zijn om iets te delen.

  Dat delen van je geloof is niet zozeer spreken maar vooral luisteren. In deze tijd is behoefte aan mensen die nog naar elkaar kunnen luisteren, zonder daar onmiddellijk hun eigen verhaal tegenover te zetten. Het is de luisterende houding die Jezus ons voordoet in het verhaal van de Emmaüsgangers. Hij spreekt weinig en luistert veel. Belangstellend naar de ander: wat is jouw verhaal? En dat kan dan zomaar leiden tot het moment waarop die ander zegt: maar hoe denk jij daar eigenlijk zelf over? Dan moet je natuurlijk ook wel wat te zeggen hebben.

  Dit is een vierde artikel in een serie. Geïnspireerd op: Hans van Ark, in Bries 2017.

  Volgende keer: Ook de kerkdienst.

  Pastor Jeroen Knol

   

  MISSIONAIR GEMEENTEZIJN ZIT VOORAL IN DE GEWONE DINGEN (DEEL 5)

  Ook de kerkdienst

  Het vorige deel in deze serie ging over het persoonlijk delen van je geloof in ontmoetingen met mensen.

  Maar natuurlijk is daar ook de kerkdienst. Niet alleen de wekelijkse eredienst, maar ook al die andere momenten waarop veel Nederlanders echt nog wel eens een kerk van binnen zien. In kerkelijke uitvaartdiensten, in doop- en huwelijksdiensten waarbij ook rand- en buitenkerkelijke vrienden en familieleden aanwezig zijn, in de kerstnachtdienst, tijdens Kerst en Pasen en de jaarlijkse gedachtenisdienst rond de overledenen.

  Welke liederen zing je dan? Welke bijbeltekst staat centraal? Of gaan we onverstoorbaar door met wat op het rooster staat, want rooster is rooster? Hoe inclusief of exclusief is ons taalgebruik? Hoe ben je verwelkomend zonder dat gasten het daar Spaans benauwd van krijgen?

  Ik zie voorgangers en kerkenraden worstelen, want je wilt je eigen gemeenteleden recht doen en tegelijkertijd rekening houden met je gasten. Een ouder gemeentelid zij eens tegen mij: “Dominee, het lijkt wel of u de week ná Pasen altijd pas uw echte paaspreek houdt.” “Dat klopt”, zei ik tegen hem, “met Pasen ga ik voor honderd procent voor die jongeren, die er nog eens een enkele keer zijn, de week erna leg ik voor onze eigen trouwe bezoekers alsnog de diepte en hoogte van de betekenis van de Opstanding van Christus uit.”

   

  Opwekkend

  Zelf kom ik niet altijd opgewekt uit een kerkdienst.

  Wanneer vorm domineert boven inhoud, wanneer de vooraf uitgeschreven teksten mooi geformuleerd maar ook erg bedacht klinken, wanneer musici niet vanuit hun tenen musiceren, wanneer de actualiteit wel in de voorbede klinkt maar niet verbonden kan worden met het Schriftwoord… dan wekt zo’n dienst mij niet altijd op. Gelukkig gebeurt het omgekeerde ook. De diensten waarin je geraakt wordt, waarin het over je eigen leven lijkt te gaan, waarin iets blijft hangen om op te kauwen, de dienst waarin de blijde boodschap van het Evangelie je optilt uit de barre werkelijkheid van het leven. Dat zijn missionaire diensten. Voor zulke diensten geldt dat ze     an Explosion of Joy zijn.

  Dit was het 5e en laatste deel in een serie. Geïnspireerd op: Hans van Ark, in Bries 2017.

 • Wie komt de Protestantse Jeugdraad versterken?

  Wij zoeken jou!

  Ook de PJR zoekt voor het nieuwe seizoen weer nieuwe ambstdragers. Lijkt het jou leuk om mee te denken over het beleid van onze gemeente ten aanzien van het jeugdwerk?

  Dan zoeken we jou! Aarzel niet en neem contact met ons op!

  Concrete taken:

  • contact onderhouden met één of meerdere geledingen
   • bijvoorbeeld kindernevendienst of peuterdienst
  • het lijntje zijn tussen een geleding, PJR en kerkenraad.
  • meedenken over het grote geheel van het jeugdwerk, beleid t.a.v jeugdwerk
  • opzetten/meedenken t.a.v. nieuwe projecten
  • jeugd en jeugdwerk vertegenwoordigen in de kerkenraad
  • meedraaien in het rooster voor dienstdoende ouderlingen

   

  Eens in de zes weken komen we bij elkaar om de verschillende dingen te bespreken.

   

  Meer informatie:

  Christien Ferrari- van Schuppen, telefoon 0513-855120, christien.ferrari@outlook.com

   

Interview in FD met Christien Ferrari

 

SYMBOLISCHE SCHIKKINGEN VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018

De schikkingen voor deze periode zijn gebaseerd op de N.T. lezingen, waarop ook de projecten van Kerk in Actie en Kind op Zondag zijn gebaseerd.

Als basis symbool voor de schikkingen  hebben we gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen die als het ware naar de hemel reiken, om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt.

De armen wijzen naar de hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor. In bloemen en andere materialen geven we vorm aan de roep die klinkt.

Een paars kleed vormt de ondergrond, soms aangevuld met jute, roze of wit.

 

 

Contacten

Nieuws

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Gebouwen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek: