Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

17 maart 2019 om 9:30 uur in De Oerdracht

 

 ds. T.S. v.d. Schaaf, Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst: mevr. A. Kleefstra-Wagenaar

Diaken van dienst: dhr. H. van Dijk

Kinderoppas: Hannah en Ilse Bosma

 

 

Welkom

 

Zingen: Ps 25:1

 

Wij worden stil voor de Eeuwige, onze God...

 

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: en nooit loslaat het werk dat Hij aan ons begonnen is.

 

Genade zij u en vrede, van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer, amen.

 

Zingen: Ps 25:3

 

Inleiding op de dienst

 

Kyriegebed

Zingen: LB 1008:1, 2 en 3

 

Gebed van de zondag

 

Project

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

 

1e Schriftlezing: Leviticus 25:35-38

 

Zingen: LB 320:1, 2 en 3

 

2e Schriftlezing: Lucas 19:1-10

 

Zingen: Ps 25:4 en 6

 

Verkondiging

 

Zingen: LB 376:1 en 2

 

Bericht van overlijden Abeltje de Jong-Siebenga

 

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

(kinderen komen terug van de kindernevendienst)

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Nodiging

 

V:  Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen.

G: Gezegend is uw Naam.

 

KvD: U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.

G: Gezegend is uw Naam.

 

KvD: U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.

G: Gezegend is uw Naam.

 

KvD: U hebt ons lief en brengt ons hier samen.

G: Gezegend is uw Naam.

 

V: Daarom danken wij U en zingen met alle engelen:

 

LB 405:3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één al en vuur en liefd' en majesteit.

 

V: Wij danken U.....

 …..Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen.

 

KvD: Daarom danken wij U en zingen met al wat adem heeft:

 

LB 405:4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 

V: Gezegend is Jezus.....

 …...doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

 

G: Gezegend is uw Naam,

 nu wij eten van het brood,

 en drinken van de wijn, –

 totdat Hij komt voorgoed.

 

KvD: Geef ons allen, goede God,

 uw Geest van liefde

 en breng ons dicht bij U en bij elkaar

 

V: Zo bidden wij U met alle mensen van vroeger en nu:

 

G: Onze Vader....

 

V: Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer!

G: Wij danken U, God!

 

Delen van brood en wijn

 

Dankgebed

Slotlied: LB 425

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen