Naar liturgie van de avonddienst

Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

12 Augustus 2018 om 9:30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

 

Voorganger: ds. T. Schaaf

Ouderling van dienst: mevr. M.J. Winsemius-Lageveen

Diaken van dienst: mevr. T. de Heij-Berkenpas

 

 

Welkom

 

Zingen: LB 95:1 en 2

 

Wij worden stil voor God

 

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: en nooit loslaat het werk dat Hij aan ons begonnen is.

 

Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer, amen.

 

Zingen: LB 95:3

 

Kyriegebed

iedere bede wordt afgesloten met LB 367B: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

 

Glorialied: LB 146a:1, 3 en 5

 

Gebed

 

1e Schriftlezing: Marcus 5:1-20

 

Zingen: LB 118:4 en 5

 

2e Schriftlezing: Openbaringen 18:8-21

 

Zingen: LB 756:1, 4, 5 en 6

1 Lit komme, Hear, jo ryk,

jo keninklike dei,

kom as in foarst gelyk,

dat elk jo macht sjen mei!

 

4 Sil oait in dei bestean

dat oarloch, haat en niid

foargoed te'n ûnder gean

yn dizze minsketiid?

 

5 As alle machtsfertoan

foargoed foarbygien is,

dan brekt de frede oan

om't it Gods sabbat is.

 

6 Wy bidde kom oerein,

kom yn jo hearlikheid,

Jo, hoeder ús fersein

by wa't ús hope leit.

 

Verkondiging

 

Zingen: LB 747:1, 3, 4 en 8

 

Collecte

 

Gebeden

 

Slotlied: LB 315:1, 2 en 3

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen