Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

10 februari 2019 om 9:30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

Voorganger ds. Christien Ferrari- van Schuppen

Organist Rients Schuddebeurs

Lector Olevine Visser

Kind van dienst Wiebren Jongsma

 

 

Orgelspel

 

Welkom

 

Zingen “Wij scholen samen rond het woord” Tekst: Sytze de Vries  Melodie: Mainz 1833 – Ellacombe

1. Wij scholen samen rond het Woord

dat ons van God verhaalt.

De Geest schrijft het met vuur en vaart

in onze eigen taal.

Wij leven van dit gouden Woord

dat nieuwe wegen wijst.

Het biedt aan ieder onderdak

die naar Gods toekomst reist.

 

2. Wij vieren hoe zijn eerste Woord

ons met elkaar verbindt;

Te zingen van zijn liefde maakt

ons tot zijn huisgezin.

Wie door zijn Adem wordt bezield

gaat nooit de weg alleen;

wij raken aan elkaar gehecht

over de grenzen heen.

 

 

Bemoediging en drempelgebed

 

Zingen “Wij scholen samen rond het woord”

 

3. Wij vinden leven in dit Woord,

wij delen hier het Brood

dat spreekt van Hem die tot het eind

ons al zijn liefde bood.

Wij schuilen even bij elkaar

en putten uit de bron,

als reisgenoten naar de stad

waar God straalt als de Zon.

 

Tekst van de zondag Wiebren

 

Gebed

 

Zingen “Gloria” Taizé

 

Met de kinderen

 

Zingen lied 335

 

Gebed bij de Schrift

 

Schriftlezing Ester 3: 7-9  en 13-15

 

Zingen lied O Gij die onze Koning zijt (Het gebed van Ester, berijmd door Willem Barnard) tekst W. Barnard    melodie Psalm 91

1  O Gij die onze koning zijt

en Heer van alle goden,

die Abraham hebt uitgeleid

en Israël ontboden,

o Here zegen wie U zoekt

en doe uw naam herleven!

Gij hebt ons toch niet in uw boek

ten dode opgeschreven!

 

2  Van kindsbeen af heb ik gehoord,

waar elk zich om verwondert,

dat Israël U toebehoort,

door U is afgezonderd.

Gij hebt ons naar uw woord gedaan,

Gij hebt ons aangenomen.

O Heer, hoe zijn wij voortgegaan!

Waar is het toe gekomen!

 

3  Nu onze nood voor ogen is,

dat is om onze zonden.

De Heer die in den hoge is,

heeft ons weer heengezonden.

Geen mededogen is ons deel:

wij hadden God verlaten;

de boze grijpt ons naar de keel,

Haman en zijn soldaten!

 

 

Vervolg Schriftlezing  Ester  4: 1-4 en 13- 17

 

Zingen lied O Gij die onze Koning zijt 4, en 6  (Het gebed van Ester, berijmd door Willem Barnard) tekst W. Barnard  melodie Psalm 91

4  Zij zijn op hunner goden hand

en zullen ons haast dwingen,

dat wij hier in dit snode land

uw lof niet langer zingen.

Houdt Gij uw lof in stand,

o Heer, de wereld overstelpt ons,

zo bid ik U van harte zeer,

geen ander immers helpt ons.

 

6  Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk

en bidt voor al haar kleinen!

De vijand is ons veel te sterk,

doe Gij hem dan verdwijnen!

Bewijs aan ons uw werk,

uw wil, opdat onder uw ogen

wij allen hier gerust en stil

godzalig leven mogen.

 

overdenking

 

Zingen lied Ga maar gerust   (tekst Sytze de Vries mel Finlandia)

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat

Ik ben de wind waardoor je adem haalt

 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag, die schemert in je droom

 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan

Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen

ben ik de hand, die al je tranen wist.

 

Gebeden

 

zingen “God fan fier”

1. God fan fier en hein ús Heit,

dat wy hilligje jo namme

ûnder ús sa faaak ûntwijd,

troch jo eigen bern beskamme.

 

2.  Bûch de folken nei jo wet,

lit jo ryk op ierde komme.

Byn jo wil ús op it hert

en wy sykhelje ferromme.

 

3.  Jou ús hjoed ús deistich brea

en ferjou wat wy misdiene,

sa't ek wy ferjûn ha, Hear,

al dy't skuldich foar ús stiene.

 

4. Lit oer ús gjin neare nacht,

lied ús net yn blyn begearen.

Binne wy yn duvels macht,

Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

 

5.  God fan fier en hein ús Heit,

wûnder heimnis is jo namme,

grut yn krêft en hearlikheid,

oant yn alle tiden. Amen

 

Collecte

 

Slotlied 418: 1 en 3    God schenk ons de kracht

 

Zegen

 

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen