Gegevens

Midstraat 69

8501 AE  Joure

 

 

Historie

… jaartallen spreken een eigen taal!

 

1589

Grietman Asse Obbes verplaatst de ‘capelle’ naar de plaats van het huidige kerkgebouw vanwege verdedigingswerken tegen de Spanjaarden.

 

1628

Bouw van een nieuwe, grotere toren, 52 meter hoog. Een idee van grietman Hobbe van Baerdt, kosten 10.510 guldens.

 

1644

Op voorstel van grietman Hobbe van Baerdt wordt de huidige kerk gebouwd, tegen de toren uit 1628. Voor de Reformatie bestond in Joure geen parochie en er waren dus ook geen kerkelijke goederen. Het gebouw is een van de weinige kerken uit de 16e en 17e eeuw die als protestantse kerk is gebouwd. In vrijwel alle plaatsen waar hervormden op dat moment over een kerk beschikten, dateert deze uit een vroegere periode in de ‘roomse‘ tijd. De bouwkosten bedragen 23.000 guldens, de Jouster burgerij draagt financieel bij. Informatie over de eerste steenlegging in 1644 staat op een van de balken te lezen.

De familie Van Baerdt krijgt in de kerk een fraaie herenbank,

voorzien van familiewapens. Deze bank is nu nog aanwezig. Vlak voor de bank is de grafkelder van deze familie, gedekt door een grote onversierde steen.

De avondmaalstafel dateert ook van 1644.

 

1648

Het schilderij ‘De wet des Heren’, links van de Hobbe van Baerdtbank, wordt geplaatst.

 

1692

Bouw van de orgelgalerij, inwijding van het eerste orgel.

 

1694

Grietman Hessel Vegilin van Claerbergen laat een herenbank maken. Deze bank is veel eenvoudiger dan de Van Baerdtbank.

De Vegilinbank bevindt zich onder de huidige gaanderij, tegenover de preekstoel. De overhuiving wordt gedragen door getorste zuiltjes op consoles, gesneden in belegwerk motieven.

De bank rechts van de Vegilinbank biedt plaats aan de ouderling-kerkvoogden.

 

1711

In de archieven wordt voor het eerst de ‘meidenbank’ genoemd, voor de meiden in dienst van de adel. Deze bank bevindt zich links van de Vegilinbank.

 

18e eeuw

Aan het einde van deze eeuw wordt de Hobbe van Baerdtbank, door vererving, bezit van de familie van Eysinga. Daarom wordt deze bank nu ook wel Eysingabank genoemd

 

19e eeuw

In het begin van deze eeuw wordt een gaanderij of ‘kreake’ aangebracht, om het aantal zitplaatsen te vergroten. Om hier de rust en orde te bewaren, wordt een ‘bovenkoster’ aangesteld. Deze functie blijft gehandhaafd tot het midden van de 20e eeuw.

 

1804

Brand in de toren door blikseminslag. Door kordaat optreden van enkele burgers wordt de brand snel geblust.

 

1852

Jonkheer P.B.J. Vegelin van Claerbergen schenkt het zilveren doopvont.

 

1871

Het orgel, gebouwd door gebroeders Van Dam uit Leeuwarden, wordt ingewijd. Ook dit is een geschenk van jonkheer Van Claerbergen, ter nagedachtenis aan zijn zuster.

 

1928

Op advies van de brandweer komt er een nooddeur in de noordgevel.

 

1939

Rampzalige kerkbrand door oververhitting van de rookafvoer van de kachel. Het schilderij ‘De wet des Heren’ wordt gered, evenals de kanselbijbel, de archieven, de avondmaalstafel, het avondmaalszilver en het doopvont. De schade aan de Vegilinbank blijft beperkt. De kerk brandt geheel uit. Het orgel en de preekstoel gaan verloren. Vallende balken beschadigen de oorspronkelijke grafzerken. De muren, ruim 80 cm. dik, blijven staan, ook de toren blijft behouden.

 

1939 - 1944

Kerkvoogdijen uit heel Friesland staan oude grafzerken- met onleesbaar gemaakte opschriften- af om de vloer te herstellen.

De huidige 17e eeuwse preekstoel is afkomstig uit de in 1940 afgebroken Galileeër kerk in Leeuwarden. P.B.J. Vegelin van Claerbergen schenkt twee 17e eeuwse Dorische zuilen van zwart marmer, afkomstig uit Heremastastate. Deze zuilen zijn onder de orgelgalerij geplaatst. Hier bevindt zich ook de kostersbank.

 

1943

De Duitsers nemen het pijpmateriaal voor een nieuw te bouwen orgel in beslag.

 

1944

Kerk, met beperkingen, weer in gebruik na de brand.

 

1947

Inwijding van het nieuwe ‘oorlogsorgel’, gebouwd door Spanjaard uit Amsterdam. Dit orgel wordt nooit volledig afgebouwd.

 

1953

Douwe Egberts schenkt bij haar 200-jarig bestaan een klokkenspel. De toren met een grote luidklok en een kleine klok is eigendom van de gemeente Skarsterlân.

 

1976

Restauratie van de toren. Kosten f. 772.392.

 

1978

Vervanging van het ‘oorlogsorgel’ door het huidige drieklaviers

orgel, gebouwd door Jürgen Ahrend uit Leer, Duitsland. Een investering van ongeveer f. 500.000.

 

1981

Aanleg van elektrische vloerverwarming. De bestaande, aan de balken opgehangen en verouderde gasverwarming leverde risico’s op.

 

1989

Bouw van ontmoetingsruimte De Koepel naast het kerkgebouw.

In het verleden stonden op deze plek de consistorie en de kosterswoning.

 

1994

Begin van brand in de toren tijdig geblust.

 

2000

Opening van het grondig gerestaureerde kerkgebouw. Het bestaande doophek is gedeeltelijk demontabel gemaakt. Binnen het doophek zitten de ouderlingen en diakenen.

 

Geraadpleegde bronnen:

1. Het archief vertelt… over vier eeuwen Jouster Hervormden - F. M. Ringnalda.

2. Monument van de Maand, Joure - Hotso Spanninga.

3. De Nederlands Hervormde Kerk te Joure - Hotso Spanninga. Aanvullende reactie van E.J. Oord.

 

***

De  Hobbe van Baerdt Tsjerke is een van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Joureca, per 1 januari 2008 ontstaan uit de fusie van de Hervormde Gemeente Joure-Broek en de Gereformeerde Kerk van Joure. Zij bezit daarnaast het multifunctioneel centrum De Oerdracht en de Broekster Tsjerke.

 

Contacten

Nieuws

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Gebouwen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

gebouw

Hobbe van Baerdt Tsjerke