A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Joureca

Telefoonnummer 0513 - 418015

RSIN/Fiscaal nummer: 819 727 143

Website adres: www.pgjoure.nl

E-mail scriba: scriba1@pgjoure.nl

E-mail kerk Bureau: kerkelijkbureau@pgjoure.nl

Adres: E.A. Borgerstraat 46

Postadres: Postbus 95

Postcode: 8500 AB

Plaats: Joure

 

De Protestantse Gemeente Joureca te Joure is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Joureca Joure.

 

Nadere algemene toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit zeven leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder volgt de verkorte versie van het beleidsplan 2015 – 2020 van de Protestantse gemeente Joureca.

 

1.Missie, onze opdracht

 

Wij willen elkaar vanuit het geloof in God en de ontmoeting met Jezus Christus inspireren tot een open en gastvrije gemeenschap, die ruimte geeft voor verdieping van de eigen geloofsbeleving en betrokken is op de wereld om ons heen, zowel dichtbij als veraf.

 

2.  Visie en kernwaarden

 

 1. We zijn een geloofsgemeenschap en willen leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat wil zeggen dat we samen met anderen vanuit ons geloof in God de zin van het leven proberen te ontdekken.
 2. Van daaruit zijn de kernwoorden van onze geloofsgemeenschap: omgang met en toewijding aan God, gemeenschapszin, dienstbaarheid, respect en omzien naar elkaar. Op basis van wat de Bijbel ons leert, willen we ruimte geven aan elkaars geloofsbeleving.
 3. De eredienst is een centraal moment in onze gemeente. Het is de plaats waar ieder welkom is en zich veilig mag weten. Hier gaat de Bijbel open, horen we van Gods goedheid en ervaren we Gods nabijheid. Hier laten we ons bemoedigen, vieren we het heil en zingen we God de lof toe. We horen wat God van ons verwacht: Jezus navolgend, een open oog hebben voor de mensen om ons heen en voor de nood van de wereld.
 4. In de breedte van de gemeenschap van onze dorpen willen we nadrukkelijk ook door de week in geloofs-/levensverdieping en ontmoeting onze missie op diverse manieren uitdragen zowel naar gemeenteleden als niet-gemeenteleden.

 

3. Strategische uitspraken

 

We hechten eraan een gemeenschap te zijn:

 1. Met een boodschap. Namelijk de boodschap die de Bijbel ons met name in Jezus Christus geeft als richtsnoer voor ons geloof en ons handelen in de wereld. Een boodschap die we betrokken en herkenbaar uitdragen.
 2. Waarin we elkaar de ruimte geven in geloofsbelevingen en vieringen.
 3. Waar je gehoord en gekend wordt. Dat betekent, dat we in onze relatief grote gemeente ons tot het uiterste dienen in te spannen om mensen samen te brengen, om te bewerkstelligen dat gemeenteleden in kleinere of grotere verbanden ook het gevoel hebben, dat ze iets met elkaar delen. Zodat je je welkom voelt en je je wezenlijk deel voelt uitmaken van die gemeenschap, ieder op zijn of haar plaats.

 

 

4. Beleidsdoelen:

Om antwoord te geven op de uitdagingen willen we de volgende doelen nastreven:

 

4.1. Eredienst op zondag

*We willen de zondagse eredienst (door samenzijn, ontmoeting, leren en vieren) dusdanig vormgeven dat we de gemeenschap ook beleven.

*We willen in de zondagse eredienst aandacht geven aan meervormigheid van geloofsbeleving.

 

4.2. Pastoraat:

 • We willen als  een hechte geloofsgemeenschap omkijken naar elkaar met als doel contact, geloofsgesprekken en aanwezig zijn in tijden van vreugde en verdriet.
 • We willen stimuleren, dat de pastorale aandacht voor elkaar in onze gemeente breed gedragen wordt door zoveel mogelijk gemeenteleden.
 • We willen ons bezinnen op nieuwe mogelijkheden om bovenstaande doelen te realiseren.
 • We willen de hoge kwaliteit van ons bejaardenpastoraat handhaven.

 

4.3. Missionaire gemeente:

We  willen missionaire gemeente zijn: dienstbaar zijn, aandacht geven aan levensvragen en geloofsvragen van mensen in onze Jouster/Broekster samenleving.

 

4.4. Jeugdwerk:

De kerk wil een plaats zijn waar jongeren:

 • zichzelf kunnen zijn.
 • elkaar kunnen ontmoeten.
 • in contact komen met de geloofsgemeenschap en haar tradities.
 • een eigen gelovige identiteit kunnen ontwikkelen.

 

4.5. Vorming en Toerusting

 • We willen een breed en gevarieerd aanbod van activiteiten waar gemeenteleden elkaar ontmoeten met als doel: gemeenschapszin bevorderen, verdiepen van geloof, actief zijn t.b.v. de gemeente en de wereld om ons heen.
 • We willen de vele groepen die actief zijn in de gemeente stimuleren en motiveren om nieuwe initiatieven van gemeente opbouw vorm te geven.

 

4.6. Projectorganisatie

We willen integrale projecten opzetten, waarbij verschillende deelterreinen van gemeente-zijn  zijn betrokken en samenwerken.

 

 

4.7. Diaconaat

 • De diaconie wil via gerichte activiteiten de gemeenteleden (incl. de jongeren) stimuleren dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving daarom heen. ‘Diaken zijn we allemaal’.
 • We willen het werk van de diaconie zichtbaar en beleefbaar maken en activiteiten bevorderen die de solidariteit met de naaste vorm geven.
 • De diaconie wil initiatieven bevorderen en ondersteunen die bijdragen aan het oplossen van financiële, maatschappelijke en sociale problemen van individuen en groepen.
 • Via de diaconie willen we werken aan verdere bewustwording van onze verantwoordelijkheid t.o.v. de schepping en de gemeente stimuleren tot bewust en verantwoord handelen.

 

 

4.8. Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp

 • De ZWO wil werken aan de bewustwording van de verschillen in rijkdom in deze wereld.
 • De ZWO wil de gemeente voortdurend informeren en actief betrekken bij projecten ten gunste van mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld.
 • De ZWO wil haar zendingsopdracht vervullen door aandacht te vragen voor kerken en gelovigen die leven in minderheidssituaties of in armoede.

 

4.9. Kerk en Samenleving

 • We willen de relatie tussen de kerk en de samenleving verder vorm geven door sociale en maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht van de gemeente te brengen en op te roepen tot activiteiten die de samenleving ten goede komen.

 

4.10. Communicatie en public relations:

 • We willen de interne communicatie versterken zodat de gemeenteleden betrokken zijn bij wat er in de gemeente gebeurt.
 • We willen de externe communicatie verbeteren om ook beter zichtbaar te zijn buiten onze eigen kring.

 

4.11. Oecumene

 • We willen de samenwerking tussen de kerken in Joure, die in de loop der jaren is ontstaan op zijn minst op hetzelfde niveau handhaven en zo mogelijk uitbouwen.

 

4.12. Financiën, beheer en faciliteiten:

 • We willen een gezond financieel beleid voeren;
 • We willen dat integrale afwegingen worden gemaakt voor investeringen in mensen, gebouwen en middelen en dat consequenties worden getrokken uit gemaakte keuzes. Kiezen voor iets betekent vaak ook snijden in iets anders om financieel gezond te kunnen blijven.
 • We willen de talenten, kwaliteiten van predikanten en gemeenteleden goed benutten (leden van één lichaam). Kans voor een gemeente als Joure, met meerdere predikanten.

 

E. Beloningsbeleid.

 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

De belangrijkste gegevens inzake de financiële verantwoording over 2016, alsook de begroting 2017 treft u onder H. aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen ‘rekening’ geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2015 en 2106.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet heel sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting op de financiën

De jaarrekening 2016 is per saldo afgesloten met een positief resultaat van € 47.621 bij een begroot tekort van € 9.261. Dit wordt veroorzaakt door een aantal bijzondere posten.

Baten:

 • De vaste vrijwillige bijdragen (actie kerkbalans) waren € 13.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. De resultaten van actie kerkbalans waren ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet bekend.

 

Lasten:

 • De bijdrage van Terkaple van € 27.840 voor de kosten van het door ons predikantenteam in Terkaple verzorgde pastoraat is als aftrekpost verantwoord onder pastoraat.
 • De kosten voor pastoraat vielen lager uit dan begroot omdat een vacature niet meer in het kalenderjaar 2016 werd ingevuld. Vooral daardoor waren de uitgaven voor pastoraat € 48.000 lager dan begroot.
 • Voor de kerk in Broek zijn de nagekomen onderhoudskosten ongeveer € 10.000 hoger dan waar eerder rekening mee was gehouden.
 • De dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen zijn gedaan op basis van een 10 - jarenplan.

Conclusie:

De jaarrekening sluit met een behoorlijk positief resultaat. Het positieve resultaat is vooral ontstaan door lagere kosten pastoraat van € 48.000. (Latere invulling van een vacature. Zonder deze incidentele meevaller zou de gemeente ongeveer quitte hebben gedraaid.

 

Begroting 2017

De cijfers van de begroting 2017 weerspiegelen heel sterk de voortzetting van het huidige beleid en geven een beperkt overschot te zien. De realisatie zal uiteindelijk met name afhangen van het moment van invullen van de vacature van een fulltime predikant.

 

ANBI - PG JOUREca

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen